BUJ – Ūdenssaimniecība

Meklē palīdzību? Sazinies ar mums

Centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija

 • Jānosūta iesniegums uz: info@bnks.lv, ar lūgumu sniegt informāciju par iespējām īpašumu pieslēgt pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem;
 • Ja šāda iespēja būs, nākamie soļi – Tehnisko noteikumu pieprasīšana, projekta izstrāde, pieslēguma izbūve un līguma slēgšana ar SIA “Bauskas novada komunālserviss”.
 • Jāpieprasa tehniskie noteikumi;
 • Jāizstrādā projekts,
 • Atbilstoši projektam, jāveic pieslēguma būvniecība;
 • Kad būvdarbi pabeigti, rakstiet pieteikumu ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma slēgšanai;
 • SIA “Bauskas novada komunālserviss” uzstāda komercuzskaites mēriekārtu (ūdens skaitītāju) un pieslēdz īpašumu tīkliem;
 • Uz objektu tiek padots ūdens, vai nodrošināta iespēja novadīt kanalizāciju.
 • Jā, lai veiktu pieslēguma izbūvi nepieciešams būvprojekts.
 • Tehniskos noteikumus var pasūtīt Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), saite šeit.
 • Sūtot pieteikumu uz: info@bnks.lv.

Ja Jums ir pietiekamas zināšanas būvdarbu veikšanā, Jūs varat paši veikt pieslēguma izbūvi. Tomēr, labāk būtu šo procesu uzticēt profesionāļiem, īpaši, ja ir runa par kanalizācijas pieslēgumu.

Bauskas novada saistošie noteikumi Nr. 27 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Bauskas novadā” nosaka normu 15 mvienam iedzīvotājam mēnesī. Tomēr šāda uzskaite varētu būt tikai ārkārtas gadījumos, kad privātmājas īpašnieks kategoriski atsakās izbūvēt komercuzskaites mezglu un/vai nav iespēja vienoties par komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu dzīvojamās mājas iekšpusē. Normālā situācijā komercuzskaites mēraparātus uzstāda un maina pakalpojumu sniedzējs –  SIA “Bauskas novada komunālserviss”, turklāt, bez maksas.

Nē, savrupmājā uzstādītā komercuzskaites mēraparāta verifikācijas termiņam seko pakalpojumu sniedzējs –  SIA “Bauskas novada komunālserviss”. Komercuzskaites mēraparātus uzstāda un maina pakalpojumu sniedzējs –  SIA “Bauskas novada komunālserviss” bez maksas.

Jums tiks parēķināts ūdens (kanalizācijas) patēriņš, pēc  iepriekšējo 3 mēnešu vidējā patēriņa.

Sekas ir iespaidīgi finansiāli zaudējumi – Ministru Kabineta noteikumi Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 7.nodaļa nosaka kārtību, kādā aprēķina kompensāciju par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu. Kompensācijas apmērs var sasniegt vairākus tūkstošus eiro.

Līgumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu daudzdzīvokļu mājai, slēdz mājas īpašnieku pilnvarotā persona, kura var būt arī mājas pārvaldnieks. Pilnvarotā persona slēdz pakalpojuma līgumu visu dzīvojamās mājas īpašnieku vārdā. To nosaka Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.2 panta otrā daļa.

Nekādas! Parasti šis iemesls ir noteicošais, kādēļ neviens no mājas īpašniekiem, nevēlas uzņemties pienākumu – parakstīt ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumu. Līgums tiek parakstīts visu mājas īpašnieku vārdā, nevis pilnvarotās personas vārdā, tādēļ šī persona nenes atbildību ne par īpašnieku parādiem, ne citiem līguma nosacījumu pārkāpumiem. Atbildība ir tikai konkrētajam dzīvokļa īpašniekam, kurš pieļāvis pārkāpumu vai kuram izveidojies parāds par pakalpojumiem.

Var tikai citēt normatīvo aktu noteikumus:

Protams, tādas tiesības Jums ir!. Ja Jūs nepiekrītat ūdenssaimniecības līguma nosacījumiem, līgums netiek parakstīts un ūdenssaimniecības pakalpojumi Jums netiek sniegti.

Piederības robeža ir robeža, kas nošķir SIA “Bauskas novada komunālserviss” tīklu daļu no ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja tīkliem. (Ūdenssaimniecības likuma 1.panta 8.punkts).

Piederības robeža tiek fiksēta ūdenssaimniecības līguma pielikumā, kā grafisks attēls.

Ikdienā piederības robežai būtiska nozīme nav. To vērtē brīžos, kad ūdensapgādes vai kanalizācijas tīklos (sistēmā) notiek avārija (plīsumi, aizsērējumi). Atkarībā no tā, kā piederībā esošo tīklu (sistēmas) daļā avārija notikusi, nosaka, kuram ir jāapmaksā avārijas novēršana.

Privātmājās piegādāto ūdeni (novadīto kanalizāciju) uzskaita ar komercuzskaites mēraparātu.

Daudzdzīvokļu mājā piegādāto ūdeni (novadīto kanalizāciju) uzskaita 2 pakāpēs:

 • 1.pakāpe – kopējo mājas ūdens patēriņu uzskaita ar komercuzskaites mēraparātu;
 • 2.pakāpe – katra dzīvokļa individuālo patēriņu uzskaita ar dzīvokļos uzstādītiem ūdens patēriņa skaitītājiem;
 • Starpību, kas rodas uzskaitot ūdeni 1. un 2.pakāpēm sadala uz visiem dzīvokļiem.

Komercuzskaites mēraparātus uzstāda īpaši izbūvē hermētiskā akā, ko sauc par komercuzskaites mēraparāta mezglu. Šo mezglu izbūvē pakalpojumu lietotājs par saviem līdzekļiem. Komercuzskaites mēraparāta mezglu parasti izbūvē uz piederības robežas. Atsevišķos gadījumos, ja tas ir ekonomiski pamatoti vai uz piederības robežos komercuzskaites mēraparāta mezglu nav iespējams izbūvēt, mēraparātu var ēkas iekšpusē, iespējami tuvu ārējai sienai. Neatkarīgi no komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanas, piederības robeža no tā nemainās.

Komercuzskaites mēraparātus uzstāda verificē un maina ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs.

 • Privātmājā komercuzskaites mēraparātu rādījumus nolasa mājas īpašnieks vai valdītājs;
 • Daudzdzīvokļu mājā komercuzskaites mēraparātu rādījumus nolasa mājas pārvaldnieks, mājas vecākais, vai cita īpašnieku pilnvarota person;
 • Ja ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs uz komercuzskaites mēraparātiem ir uzstādījis attālinātās nolasīšanas ierīces, par atsevišķu samaksu, rādījumus var nolasīt arū ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs.
 • SIA “Bauskas novada komunālserviss” ir noteicis vienotu komercuzskaites mēraparāta rādījumu iesniegšanas periodu – no 25.datuma līdz mēneša beidzamajai dienai;
 • Daudzdzīvokļu mājās, kurās SIA “Bauskas novada komunālserviss” ir pārvaldnieks, komercuzskaites mēraparātu rādījumi tiek nolasīti katra mēneša beidzamajā darbadienā;
 • To, kad īpašnieki individuālajās mājās vai pārvaldnieki, māju vecākie un pilnvarotās personas (mājās, kuras neapsaimnieko BNKS) nolasa komercuzskaites mēraparātu rādījumus, nav iespējams kontrolēt, līdz ar to īpašs datums rādījumu nolasīšanai nav noteikts.

Attiecīgajā mēnesī ūdens (kanalizācijas) patēriņš tiks aprēķināts no 3 mēnešu vidējā ūdens patēriņa.

Atsevišķos ciemos vai mājās, šādi ūdens padeves traucējumi ir iespējami. Lai noteiktu konkrētu iemeslu spiediena zudumam, ir nepieciešams veikt ūdens ievada apsekošanu un spiediena mērīšanu. Problēma var būt gan tajā apstāklī, kad aizsērējis sietiņš pie komercuzskaites mērierīces, gan nepietiekams spiediens kopējā tīklā.

Šāda situācija nav nekas neparasts vai ārkārtējs. Šajā laika posmā automātiski notiek ūdens sagatavošanas iekārtu skalošana. Ņemot vērā, ka šim procesam nepieciešams ievērojams ūdens daudzums, kopējā ūdensapgādes sistēmā padotā ūdens daudzums un spiediens samazinās. Nelielos ciemos, kur projektētā ūdens padeve ir salīdzinoši neliela, ūdens spiediens gala patērētājam var būt mazāks.

Iespējams, nepietiek ūdens. Ir atsevišķi ciemi vai pat pilsētas, kur būvējot ūdensapgādes sistēmu, nebija paredzēts tik liels lietotāju skaits un ūdens patēriņš. Īpaši ūdens patēriņš pieaug karstajās dienās, kad ar šo pašu ūdeni pastiprināti tiek laistīti dārzi un zālieni, kā arī pildīti piemājas baseini. Risinājums – jāierīko papildu ūdens urbumi. Ir gadījumi, kad ūdens spiediena samazināšanās iemesls ir bojājumi ūdensapgādes automātiskās vadības sistēmā. Netiek savlaicīgi, mazinoties spiedienam, ieslēgti ūdens sūkņi, kas neizbēgami izraisa problēmas ūdens spiedienā. Risinājums – jālabo vai jāmaina automātiskās vadības sistēmas.

 • Viena no problēmām var būt centralizētajos ūdens apgādes tīklos. Tie būvēti vēl padomju laikos, ir veci, metāla caurules sarūsējušas, tādēļ ūdenī, kas plūst caur šādām caurulēm, neizbēgami ir rūsa;
 • Līdzīga situācija var būt arī daudzdzīvokļu māju iekšējos tīklos. Ja tie nav mainīti no brīža, kad māja uzbūvēta, cerība uz kvalitatīvu ūdeni ir minimāla;
 • Lai gan neliela, tomēr iespēja ir bijājumi ūdens sagatavošanas stacijā, kad pārstāj darboties ūdens atdzelžošanas iekārtas. Tas gan notiek reti, un bojājumi tiek operatīvi novērsti.