Biežāk uzdotie jautājumi – dzīvojamo māju pārvaldīšana

Meklē palīdzību? Sazinies ar mums

Dzīvokļa īpašnieka maiņa

 • Jā! Dzīvokļa īpašuma atsavināšanas gadījumā darījuma dalībniekiem nekavējoties rakstveidā jāpaziņo dzīvojamās mājas pārvaldniekam par dzīvokļa īpašnieka maiņu
 • Informāciju var sūtīt e-pastā: info@bnks.lvvai iesniegt jebkurā mūsu Klientu apkalpošanas centrā.
 • Dzīvokļa īpašuma ieguvējam pēc darījuma noslēgšanas jāiesniedz īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu dzīvojamās mājas pārvaldniekam.
 • Informāciju var sūtīt e-pastā: info@bnks.lvvai iesniegt jebkurā mūsu Klientu apkalpošanas centrā.
 • Dzīvokļa īpašniekam ir pienākums norēķināties gan par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu, gan par saņemtajiem pakalpojumiem jau sākot no dienas, kad ir ieguvis īpašumtiesības uz dzīvokļa īpašumu.
 • Ja jaunais īpašnieks tomēr vēlas norēķināties jau pirms īpašuma reģistrēšanas zemesgrāmatā, tas iesniedz dzīvokļa pieņemšanas – nodošanas aktu.
 • Pieņemšanas – nodošanas akta cita starpā jānorāda ūdens skaitītāju rādījumi.

Dokumentu iesniegšana

 • Iesūtot iesniegumu un dokumentus elektroniski uz e-pastu info@bnks.lv, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, norādot arī tālruņa nr. saziņai ar Jums;
 • Iesniedzot tos jebkurā Klientu konsultāciju punktā;
 • pa pastu uz SIA “Bauskas novada komunālserviss” biroju Salātu ielā 7a, Bauskā, LV-3901.
 • sūtot tos uz e-pastu skaititaji@bnks.lv;
 • iesniedzot tos jebkurā Klientu konsultāciju punktā;
 • pa pastu uz SIA “Bauskas novada komunālserviss” biroju Salātu ielā 7a, Bauskā, LV-3901.

SIA "Bauskas novada komunālserviss" izvēle par mājas pārvaldnieku

 • Mājas pārstāvis raksta iesniegums (pieejams šeit) un nosūta to SIA “Bauskas novada komunālserviss”
 • pēc iesnieguma saņemšanas SIA “Bauskas novada komunālserviss” veiks dzīvojamās mājas apsekošanu, iegūs nepieciešamos datus (mājas platība, kopjamās teritorijas platība u.c.) un sagatavos pārvaldīšanas piedāvājumu.
 • pēc pārvaldīšanas piedāvājuma saņemšanas dzīvokļu īpašnieku kopībai jāpieņem lēmums par pārvaldīšanas tiesību nodošanu SIA “Bauskas novada komunālserviss”.

Dzīvokļu īpašnieku kopībai, atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma 16., 17., 18., 19. un 20.panta nosacījumiem jāpieņem lēmumi par.

 • Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību uzdošanu SIA “Bauskas novada komunālserviss”,
 • dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotās personas ievēlēšanu pārvaldīšanas līguma parakstīšanai;
 • parādu atmaksāšanas kārtību pakalpojumu sniedzējiem (ja šāds parāds ir),
 • dzīvojamās mājas pārvaldīšanas maksas apmēru.

Sasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, uz to uzaicināms SIA “Bauskas novada komunālserviss” pārstāvis.

Lai pieņemtu lēmumu par atsevišķu vai visu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību uzdošanu pārvaldniekam, “par” jānobalso dzīvokļu īpašniekiem, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašniekiem

Par ūdens patēriņu

 • Ikmēneša ūdens skaitītāju rādījumi jāiesniedz katru mēnesi, arī tad, ja ūdens nav lietots vispār.
 • Rādījumus fiksēšanu un iesniegšanu veic laikā no 25.datuma līdz mēneša beidzamai dienai
 • e-pastā: skaititaji@bnks.lv
 • sūtot informāciju WhatsApp Nr.: 26638889 (lūgums – uz šo numuru nezvanīt)
 • sūtot SMS uz tālruni Nr.: 26638889 (lūgums – uz šo numuru nezvanīt)
 • SIA “Bauskas novada komunālserviss” tīmekļa vietnē bnks.lv
 • klātienē – Konsultāciju punktos Bauskā, Iecavā, Vecumniekos un Rundālē
 • klientu pašapkalpošanās vietnēs Bill.me vai mans.bnks.lv (šobrīd nestrādā)
 • īpašos gadījumos, zvanot pa vienoto tālruni – 8889Tomēr šo veidu aicinām izmantot tikai tos klientus, kuriem nekādi nav iespējams iesniegt
 • Tiem kuri neiesniegs informāciju par ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem, ūdens patēriņš tiks aprēķināts pēc iepriekšējo 3 mēnešu vidējā patēriņa
 • Nē, šādi rādījumus iesniegt nevar. Datu pārrakstīšana no papīra ievērojamo paildzina šo procesu, palielinot kļūdu skaitu, turklāt nelietderīgi tiek tērēti personāla resursi

Internetā ir pieejami vismaz ducis iemeslu, kādēļ starpības rodas. Lūk, daži no tiem:

 • atšķirīgas precizitātes klases skaitītāji dzīvokļos un kopējai mājas ūdens uzskaitei
 • skaitītāju rādījumi dzīvokļos un kopējais skaitītāja rādījums tiek nolasīti atšķiros laikos
 • skaitītāju rādījumi dzīvokļos tiek nolasīti ar precizitāti līdz veseliem kubikmetriem
 • skaitītāju rādījumi dzīvokļos netiek nolasīti, bet patēriņš norādīts aptuveni, pēc atmiņas, ik mēnesi vienāds patēriņš, atbilstoši konkrētā mēneša maksātspējai un tml.
 • skaitītāju rādījumi dzīvokļos netiek nodoti vispār
 • skaitītāji dzīvokļos tiek apzināti bremzēti vai apturēti
 • dzīvoklī bojātas santehnikas ierīces, piemēram izlietnes krāns vai tualetes poda skalotājs, kas pilnībā nenoslēdzas, un ūdens tek. Katram mēraparātam ir minimālais caurplūdes daudzums, kuru ir iespējams izmērīt. Ja caurplūde ir mazāka, skaitītājs dzīvoklī to neuzskaita, taču kopējais skaitītājs uzskaita.
 • vienkārši brutāla zagšana, pievienoties pie ūdensapgādes tīkla pirms skaitītāja.

To ietekmē vairāki faktori:

 • ja cauruļvads aizsalis virszemes posmā, to atkausēt ir vienkāršāk
 • ja aizsalis posmā, kas ir zem zemes, tā atkausēšana aizņems ne tikai ievērojamu laiku (rakšanas darbi, atkausēšanas darbi, kā arī aizrakšanas darbi), bet arī prasīs papildu finanšu līdzekļus
 • atkausēšanas darbus iespējams veikt tikai čuguna caurulēm, aizsalušas plastmasas caurules atkausēt ir sarežģīti, dažreiz pat neiespējami
 • ja cauruļvads aizsalis dzīvokļa īpašumā, kas netiek apdzīvots un īpašnieks nav atrodams, pastāv juridiski šķēršļi piekļūšanai aizsaluma vietai

Visticamāk cauruļvadi ieraksti pārāk sekli. Nepieciešams vai nu jauna cauruļvada izbūve atbilstošā dziļumā vai esošā cauruļvada siltināšana.

Zvanīt avārijas dienestam pa tālruni 8889

Par atkritumiem

Maksa par atkritumu izvešanu tiek aprēķināta proporcionāli dzīvoklī deklarēto personu skaitam.

Ja dzīvoklī nav deklarēta neviena persona:

 • mājās, kuru pārvaldīšanu dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši no pašvaldības,  maksa tiek aprēķināta par 1 personu;
 • mājās, kuru pārvaldīšanu ir pārņēmuši dzīvokļu īpašnieku, maksu nosaka mājas īpašnieku kopība
 • Jebkurā SIA “Bauskas novada komunālserviss” klientu konsultāciju centrā vai punktā
 • vēršoties pie  sava mājas pārziņa

Atkritumu laukums ar nojumi sakārto vidi, savukārt slēgta tipa atkritumu novietne – parūpējas, lai svešinieki neizmestu savus atkritumus Jūsu konteineros.

Līdzīgi kā ar šķiroto atkritumu konteineru uzstādīšanu, ir nepieciešams dzīvojamās mājas kopības lēmums. Taču, lai uzsāktu novietnes projekta izstrādi, 75% dzīvokļu īpašniekiem ir jānobalso “PAR” un jādefinē finansējuma avots. Kopības lēmums jāiesniedz pārvaldniekam.

Pirmais novietnes izveides posms ir projektu izstrāde. Pēc tam, kad projekts ir izstrādāts, var ķerties klāt pie tās realizēšanas ar izvēlēto uzņēmumu, kurš veiks nepieciešamos darbus. Pati atkritumu novietne maksā 2000 – 4000 EUR bez PVN (atkarībā no specifikācijas un nepieciešamā izmēra).

Ja dzīvojamās mājas piesaistītajā teritorijā nav laukuma, kur novietot novietni, tad jārēķinās ar papildu izmaksām – laukuma izveide, nobruģēšana utt. Laiks, cik ilgā laikā var izveidot atkritumu novietni, ir atkarīgs no finansējuma avota (vai ir nepieciešams veidot uzkrājumu), kā arī novietnes specifikācijas un izmēra.

Gadījumos, kad kāds novieto atkritumus tiem neparedzētā vietā, lūgums fiksēt faktu fotogrāfijā vai video un informēt par to Bauskas novada pašvaldības policiju

Ja papildus rēķina pozīcijai “Atkritumu izvešana” rēķinā iekļauta ailīte “Fiksēti pārkāpumi”, tas norāda, ka pakalpojuma sniedzējs ir piemērojis soda naudu. Soda naudu piemēro šādos gadījumos:

 • šķiroto atkritumu konteinerā konstatēts neatbilstošs sastāvs;
 • nav tikusi nodrošināta piekļuve atkritumu konteinera/-u izvešanai;
 • neatbilstoša lielgabarīta atkritumu novietošana.

Par teritorijas uzkopšanu un labiekārtošanu

Vēršaties pie sava mājas pārziņa, kurš Jums izskaidros kas un kā jādara un kādi lēmumi jāpieņem.

 • Koks tiek nozāģēts bez dzīvokļu īpašnieku lēmumu, ja būvvalde to ir atzinusi par bīstamu. Lai iestādītu jaunu – kopības lēmums ir nepieciešams, jo dzīvojamai mājai piesaistītā teritorija ir kopīpašums.
 • Koku un krūmu kopšana tie veikta saskaņā ar dzīvojamās mājas plānoto remontdarbu plānu. Ja to nav ieplānots veikt, bet dzīvokļa īpašnieki sūdzas, ka, piemēram, krūma zari traucē, tad ar kopības lēmumu ir iespējams veikt nepieciešamos darbus jau konkrētā gada laikā, norādot finansējuma avotu.
 • Dzīvokļa īpašuma likumā ir noteikts, ka kopība ir tiesīga izlemt ikvienu jautājumu, kas attiecas uz kopīpašumā esošo daļu. Kopība lemj, kā vēlas labiekārtot teritoriju: iestādīt kokus un krūmājus, izveidot slēgto atkritumu laukumu, uzstādīt bērnu laukumu u.tml.
 • Pirms kopība lemj par koku/krūmu stādīšanu, aicinām konsultēties ar sava nama pārzini, lai uzzinātu, kur piesaistītajā teritorijā drīkst stādīt – lai netiktu radīta situācija, ka koki un/vai krūmi ir iestādīti, piemēram, uz “sarkanajām līnijām” (vietas, kur atrodas komunikācijas – ūdens caurules, elektrības vadi utt.).
 • Nesaskaņota puķu dobju un apstādījumu ierīkošana dzīvojamās mājas kopīpašumā nav pieļaujama, jo dzīvojamās mājas kopīpašniekiem var būt atšķirīgs viedoklis par puķu dobju un apstādījumu kopšanu.
 • Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 15. panta pirmo daļu, dzīvojamā māja, kas sadalīta dzīvokļu īpašumos, pārvaldes institūcija ir dzīvokļu īpašnieku kopība, tādejādi par dzīvojamās mājas piesaistītās teritorijas labiekārtošanu lemj dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki.
 • Lai varētu veikt teritorijas labiekārtošanas darbus, nepieciešams dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums, kur dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē vai aptaujā ar 50% + 1 balsi lēmuši PAR šo darbu veikšanu, norādot finansējuma avotu.
 • Ja puķu dobes ir izveidotas patvaļīgi, bez dzīvojamās mājas kopības lēmuma, pastāv iespēja, ka tās tiks nopļautas.
 • Lai šāda situācija nerastos un nenāktos noskatīties, kā iekoptā puķu dobe tiek iznīcināta, lūdzam vispirms to saskaņot ar dzīvojamās mājas kopību un informēt mājas pārzini.

Pie Jūsu mājas pārziņa

Dzīvojamās mājas piesaistītās teritorijas un koplietošanas telpu uzkopšanas kārtību nosaka 2010. gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.906 “Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi”

Par rēķiniem

Pielietotā metodika patērētās siltumenerģijas sadalījumam vasaras un ziemas (apkures sezonā) periodā ir atšķirīga. Apkures periodā patērēto siltumenerģiju karstā ūdens uzsildīšanai aprēķina no kopējās patērētās siltumenerģijas atņem karstā ūdens cirkulācijai un apkurei patērēto siltumenerģiju. Lai aprēķinātu 1m³ ūdens uzsildīšanas izmaksas, iegūto siltumenerģijas daudzumu dala ar uzsildītā ūdens daudzumu. Savukārt vasaras norēķinu periodā patērēto siltumenerģiju karstā ūdens uzsildīšanai aprēķina no kopējās patērētās siltumenerģijas atņem karstā ūdens cirkulācijai patērēto siltumenerģiju. Lai aprēķinātu 1m³ ūdens uzsildīšanas izmaksas, iegūto siltumenerģijas daudzumu dala ar uzsildītā ūdens daudzumu.

Viens no tipiskākajām iemesliem,  – maksājuma mērķī nekorekti norādīts vai nenorādīts maksājuma uzdevums. Proti, bieži vien, veicot maksājumu, klienti nenorāda apmaksājamā rēķina numuru, bet apraksta par kādiem pakalpojumiem maksāts. Maksājumi tiek reģistrēti automātiski, pēc konkrētiem identifikatoriem, no kuriem viens ir rēķina numurs, bet otrs – klienta numurs. Ja šo identifikatoru nav, maksājums tiek reģistrēts.

Tādēļ, lūdzu, necensties maksājuma pamatojumā rakstīt neko vairāk, kā tikai rēķina vai klienta numuru.

Otrs iemesls ir maksājuma laiks. Kārtējā rēķinā tiek ietverti tikai tie maksājumi, kuri saņemti norēķinu kontā bankā līdz iepriekšējā mēneša beidzamās dienas plkst. 23:59. Maksājumi, kas tiek saņemti kaut minūti vēlāk, tiek ietverti tikai nākamā rēķinā.

Informācija par rēķinu apmaksa atrodama šeit

Jā, rēķinus iespējams saņemt elektroniski:

 • e-pastā, informējot rēķinvedi par tālruni 8889 par savu vēlmi un norādot savu e-pasta adresi.
 • klientu pašapkalpošanās portālos Bill.me, mans.bnks.lv vai citos, ar kuriem sadarbojas BNKS

e-pastā, informējot rēķinvedi par tālruni 8889 par savu vēlmi un norādot veidu, kā turpmāk vēlaties rēķinu saņemt.

Jo BNKS datubāzē reģistrēts dzīvokļa īpašnieks, kas noslēdzis pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumu. BNKS ir atsevišķi jāinformē, ja notikusi dzīvokļa īpašnieka maiņa.

Gadījumā, ja notikusi dzīvokļa īpašnieka maiņa, jāvēršas jebkurā BNKS Klientu apkalpošanas centrā, uzrādot īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu (piemēram, Zemesgrāmatu apliecību, mantojuma līgumu u.tml.), kā arī ieteicams noslēgt apsaimniekošanas un pārvaldīšanas līgumu. Tiklīdz tiks iesniegta informācija par īpašuma tiesību maiņu, ikmēneša apsaimniekošanas un saņemto pakalpojumu rēķini tiks sagatavoti, norādot jaunā/esošā dzīvokļa īpašnieka vārdu un uzvārdu.