Dzīvojamo māju pārvaldīšana

Meklē palīdzību? Sazinies ar mums

 • Viens no SIA “Bauskas novada komunālserviss” darbības pamatvirzieniem.
 • Uzņēmums apsaimnieko 195 daudzdzīvokļu mājas ar kopējo dzīvokļu skaitu 4097 un platību – 201425 m2

SIA “Bauskas novada komunālserviss” māju pārvaldīšanas pakalpojumu ietvaros piedāvā:

Administratīvie pakalpojumi

 • Finanšu uzskaite
 • Maksājumu aprēķini
 • Dzīvokļu īpašumu īpašnieku norēķinu uzskaite
 • Dzīvokļu īpašumu īpašnieku maksājumu pieņemšana
 • Īpašnieku informēšana par izmaiņām pakalpojumu tarifos
 • Norēķini ar pakalpojumu sniedzējiem
 • Nodokļu pārskatu sastādīšana
 • Gada pārskatu sagatavošana
 • Īpašuma uzturēšanas plānoto un faktisko izdevumu pārskatu sastādīšana
 • Remonta darbu tāmēšana
 • Finanšu un grāmatvedības dokumentu saglabāšana.

Juridiskie pakalpojumi

 • Līgumu slēgšana ar pakalpojumu sniedzējiem un piegādātājiem
 • Līgumu slēgšana ar dzīvokļu īpašniekiem
 • Parādu piedziņa darbs ar parādniekiem (tiesvedības dokumentu sagatavošana, pārstāvniecība tiesā u.tml.)
 • Juridisku dokumentu projektu sagatavošana (sūdzības, pretenzijas, līgumi, vienošanās, sarakste ar valsts un pašvaldību institūcijām, protokoli u.tml.).

Lietvedība

 • Mājas dokumentācijas saglabāšana
 • Izziņu sagatavošana un izsniegšana
 • Mājas kopsapulču un dzīvokļu īpašnieku aptauju organizēšana
 • Iedzīvotāju iesniegumu pieņemšana, reģistrēšana un atbilžu sniegšana
 • Lietvedības dokumentu saglabāšana papīra un elektroniskā formātā.

Dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti

Ūdensvada un kanalizācijas sistēma:

 • Sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana
 • Sistēmas apsekošana (skaitītāju, ventiļu, filtru, nosēdaku, sūkņu, izolācijas), apsekošanas aktu noformēšana un saglabāšana
 • Sistēmas iekārtu tīrīšana un regulēšana
 • Atsevišķu bojāto posmu un noslēgventiļu nomaiņa
 • Sistēmas darbības atjaunošana pēc avārijām
 • Ūdensvadu skalošana.

Siltumapgādes sistēma:

 • Sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana
 • Sistēmas ieregulēšana, sākot apkures sezonu
 • Sistēmas skalošana un hidrauliskā pārbaude
 • Siltummezgla iekārtu un ūdens sildītāja hidrauliskā pārbaude
 • Apkures sistēmas atgaisošana
 • Siltummaiņu ķīmiskā vai mehāniskā tīrīšana
 • Noslēgventiļu, regulējošo ierīču un filtru pārbaude un tīrīšana
 • Sūkņu un elektrisko dzinēju pārbaude un regulēšana
 • Tiešās darbības regulatoru pārbaude un ieregulēšana
 • Elektronisko regulatoru pārbaude un profilaktiskais remonts
 • Kontrolmēraparatūras darbības uzraudzība
 • Kontrolmēraparatūras pārbaužu organizēšana
 • Siltumskaitītāja darbības uzraudzība
 • Sistēmas darbības atjaunošana pēc avārijām
 • Bojāto noslēgventiļu nomaiņa siltumapgādes sistēmā
 • Atsevišķu cauruļvadu posmu nomaiņa
 • Normatīvo temperatūras režīmu uzturēšana telpu apkurē un karstā ūdens padevē.

Elektroapgādes sistēma:

 • Sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana
 • Elektrosadales skapju un sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana
 • Koplietošanas telpu apgaismes ķermeņu, rozešu, armatūras, slēdžu, automātu u.c. pārbaude
 • Bojāto koplietošanas telpu apgaismes ķermeņu u.c. nomaiņa.

Mājas konstruktīvie elementi

 • Koplietošanas telpu logu, durvju un ventilācijas lūku apsekošana
 • Mājas apmales un drenāžas sistēmas apsekošana
 • Mājas inženiertīklu aku apsekošana un tīrīšana (tīrīšana ar specializētu tehniku – atsevišķa maksa)
 • Lietus ūdens notekcauruļu apsekošana un tīrīšana
 • Jumta, pamatu, bēniņu, pagrabu, kāpņu telpu un atkritumu vadu konstruktīvo elementu (sienu, griestu, grīdu, pārsegumu, hidroizolācijas, siltumizolācijas) apsekošana
 • Fasādes, balkonu, lodžiju un nojumju apsekošana
 • Dūmvadu un ventilācijas šahtu pārbaude un tīrīšana – atsevišķa maksa
 • Konstruktīvo elementu kārtējie remonti – atsevišķa maksa
 • Ugunsdrošības sistēmas uzturēšana, apsekošana un darbības tehniskā pārbaude.

Avārijas dienesta pakalpojumi

 • Avārijas dienests 24 stundas 7 dienas nedēļā (zvanu pieņemšana un bojājumu pieteikšana).

Uzkopšanas darbi

Mājai piesaistītā zemes gabala uzkopšana:

 • Ielas un ietves uzkopšana
 • Iebrauktuves un celiņu uzkopšana
 • Gājēju celiņu uzkopšana
 • Zālienu kopšana un pļaušana
 • Apstādījumu (koku un krūmu) atzarošana, kopšana
 • Bērnu rotaļu laukuma, atpūtas vietu pie mājas uzkopšana
 • Sniega tīrīšana (ja nepārsniedz 6 cm)
 • Sniega tīrīšana (ar speciālu tehniku, ja parsniedz 6 cm – atsevišķa maksa)
 • Sniega izvešana – atsevišķa maksa.

Koplietošanas telpu uzkopšana:

 • Kāpņu slaucīšana
 • Kāpņu mitrā uzkopšana (atsevišķās adresēs, kur tas tehniski ir iespējams)
 • Kāpņu margu mazgāšana
 • Kāpņu telpas sienu traipu mazgāšana
 • Koplietošanas telpu logu mazgāšana no iekšpuses (reizi gadā)
 • Koplietošanas telpu logu mazgāšana no ārpuses
 • Pagrabu tīrīšana – atsevišķa maksa.

Citi obligāti veicamie piesaistītā zemes gabala un koplietošanas telpu sanitārās kopšanas pakalpojumi

 • Deratizācija (grauzēju iznīcināšana)
 • Dezinsekcija (insektu iznīcināšana)
 • Lielgabarīta atkritumu izvešana
 • Lapu un zaru izvešana
 • Lāsteku un sniega tīrīšana no jumta
 • Valsts karoga pacelšana
 • Šobrīd pakalpojums šobrīd tiek nodrošināts Bauskas un Iecavas pilsētās, Vecumnieku un Misas ciemos
 • Pieejams jebkuras daudzdzīvokļu mājas īpašniekiem Bauskas novadā.
 • Mūsu apsaimniekojamo māju māju iedzīvotājiem tiek piedāvāts diennakts avārijas dienesta pakalpojums.
 • Tiek veikts aktīvs darbs ar parādniekiem
 • Individuāla pieeja katram klientam.
 • Garantēti komunālie pakalpojumi (siltums, ūdens, atkritumi u.c.)
 • Konsultācijas klātienē
 • Ērta ikmēneša rēķinu apmaksa
 • Sadarbības iespēja dzīvojamo māju siltināšanas projektu vadībā un ES līdzfinansējuma piesaistīšanā
 • Pārvaldīšanas maksa ir fiksēts maksājums katru mēnesi no 0,32 EUR/m2 līdz 1,00 EUR/m2 pēc dzīvojamās platības, kurā ietilpst mājas uzturēšanas pakalpojumi – apkures, karstā un aukstā ūdens apgādes, kanalizācijas sistēmas un elektroapgādes sistēmas darbības nodrošināšana, novēršot iespējamas avārijas situācijas, kā arī mājas konstruktīvo elementu uzturēšana un remontdarbi un dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remontdarbi.
 • Mājas pārvaldīšanas maksa ir noteikta pārvaldīšanas līgumā, kuru dzīvokļu īpašnieki noslēdz ar SIA “Bauskas novada komunālserviss” vai dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmē attiecīgam gadam, kas stājusies spēkā, pamatojoties uz LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu

Aizupieši, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads _Apsaimniekošana_2023

Aizupieši, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads, _Uzkrājumi_2023

Baldones iela 2b, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads _ Uzkrājumi _2023

Baldones iela 2b, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads_Apsaimniekošana_2023

Baldones iela 6, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads _ Uzkrājumi _2023

Baldones iela 6, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads _Apsaimniekošana_2023

Baldones iela 8, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads _Apsaimniekošana_2023

Baldones iela 8, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads, _ Uzkrājumi _2023

Dārza iela 4, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads _Apsaimniekošana_2023

Dārza iela 4, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads, _ Uzkrājumi _2023

Dzirnavu iela 16, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads _Apsaimniekošana_2023

Dzirnavu iela 16, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads, _ Uzkrājumi_2023

Rīgas iela 19, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads _ Uzkrājumi _2023

Rīgas iela 19, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads _Apsaimniekošana_2023

Rīgas iela 21, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads _ Uzkrājumi _2023

Rīgas iela 21, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads _Apsaimniekošana_2023

Rīgas iela 25a, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads _ Uzkrājumi _2023

Rīgas iela 25a, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads, _Apsaimniekošana_2023

Rīgas iela 41, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads _ Uzkrājumi _2023

Rīgas iela 41, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads _Apsaimniekošana_2023

Sila iela 6, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads _ Uzkrājumi _2023

Sila iela 6, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads _Apsaimniekošana_2023

Skolas iela 1, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads _ Uzkrājumi _2023

Skolas iela 1, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads, _Apsaimniekošana_2023

Skolas iela 2, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads _Apsaimniekošana_2023

Skolas iela 2, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads_ Uzkrājumi _2023

Sporta iela 1, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads _Apsaimniekošana_2023

Sporta iela 1, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads_ Uzkrājumi _2023

Šosejnieki, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads _Apsaimniekošana_2023

Šosejnieki, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads. _ Uzkrājumi _2023

Tirgus iela 2b, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads _ Uzkrājumi _2023

Tirgus iela 2b, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads _Apsaimniekošana_2023

Tirgus iela 2c, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads_ Apsaimniekošana_2023

Tirgus iela 2c, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads_ Uzkrājumi _2023

Tirgus iela 3, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads_ Apsaimniekošana_2023

Tirgus iela 3, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads_ Uzkrājumi _2023

Tirgus iela 5, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads _ Uzkrājumi _2023

Tirgus iela 5, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads _Apsaimniekošana_2023

Tirgus iela 7a, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads _ Uzkrājumi _2023

Tirgus iela 7a, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads _Apsaimniekošana_2023

Tirgus iela 9, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads _ Uzkrājumi _2023

Tirgus iela 9, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads _Apsaimniekošana_2023

Virzas iela 23, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads _ Uzkrājumi _2023

Virzas iela 23, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads _Apsaimniekošana_2023

Virzas iela 25, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads _ Uzkrājumi _2023

Virzas iela 25, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads _Apsaimniekošana_2023

Virzas iela 26, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads _ Uzkrājumi _2023

Virzas iela 26, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads _Apsaimniekošana_2023

Virzas iela 27, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads _ Uzkrājumi _2023

Virzas iela 27, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads _Apsaimniekošana_2023

Virzas iela 28, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads _ Uzkrājumi _2023

Virzas iela 28, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads _Apsaimniekošana_2023

Virzas iela 30, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads _ Uzkrājumi _2023

Virzas iela 30, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads _Apsaimniekošana_2023

Zemgales iela 13, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads _ Uzkrājumi _2023

Zemgales iela 13, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads _Apsaimniekošana_2023

ZALA_21_2_PUSGADS 2023

ZALA_21_1_PUSGADS 2023

ZALA_19_2_PUSGADS 2023

ZALA_19_1_PUSGADS 2023

ZALA_17_2_PUSGADS 2023

ZALA_17_1_PUSGADS 2023

ZALA_11.6_2_PUSGADS 2023

ZALA_11.6_1_PUSGADS 2023

ZALA_11.4_2_PUSGADS 2023

ZALA_11.4_1_PUSGADS 2023

ZALA_11.3_2_PUSGADS 2023

ZALA_11.3_1_PUSGADS 2023

VITOLU_14_2_PUSGADS 2023

VITOLU_14_1_PUSGADS 2023

VITOLU_12_2_PUSGADS 2023

VITOLU_12_1_PUSGADS 2023

VITOLU_10_2_PUSGADS 2023

VITOLU_10_1_PUSGADS 2023

VITOLU_2_2_PUSGADS 2023

VITOLU_2_1_PUSGADS 2023

UZVARAS_21_2_PUSGADS 2023

UZVARAS_21_1_PUSGADS 2023

UZVARAS_15_2_PUSGADS 2023

UZVARAS_15_1_PUSGADS 2023

UPMALAS_10_2_PUSGADS 2023

UPMALAS_10_1_PUSGADS 2023

UPMALAS_4_2_PUSGADS 2023

UPMALAS_4_1_PUSGADS 2023

UPES_3_2_PUSGADS 2023

UPES_3_1_PUSGADS 2023

STRAUTNIEKU_6_2_PUSGADS 2023

STRAUTNIEKU_6_1_PUSGADS 2023

STRAUTNIEKU_5_2_PUSGADS 2023

STRAUTNIEKU_5_1_PUSGADS 2023

STRAUTNIEKU_2_2_PUSGADS 2023

STRAUTNIEKU_2_1_PUSGADS 2023

SLIMNICAS_5_2_PUSGADS 2023

SLIMNICAS_5_1_PUSGADS 2023

SLIMNICAS_1_2_PUSGADS 2023

SLIMNICAS_1_1_PUSGADS 2023

SAULES_12_2_PUSGADS 2023

SAULES_12_1_PUSGADS 2023

SALATU_33_2_PUSGADS 2023

SALATU_33_1_PUSGADS 2023

SALATU_30_2_PUSGADS 2023

SALATU_30_1_PUSGADS 2023

SALATU_21_2_PUSGADS 2023

SALATU_21_1_PUSGADS 2023

SALATU_20_2_PUSGADS 2023

SALATU_20_1_PUSGADS 2023

SALATU_18_2_PUSGADS 2023

SALATU_18_1_PUSGADS 2023

SALATU_16.2_2_PUSGADS 2023

SALATU_16.2_1_PUSGADS 2023

SALATU_16.1_2_PUSGADS 2023

SALATU_16.1_1_PUSGADS 2023

SALATU_14_2_PUSGADS 2023

SALATU_14_1_PUSGADS 2023

SALATU_12_2_PUSGADS 2023

SALATU_12_1_PUSGADS 2023

SALATU_8_2_PUSGADS 2023

SALATU_8_1_PUSGADS 2023

SALATU_6.3_2_PUSGADS 2023

SALATU_6.3_1_PUSGADS 2023

SALATU_6.2_2_PUSGADS 2023

SALATU_6.2_1_PUSGADS 2023

SALATU_2_2_PUSGADS 2023

SALATU_2_1_PUSGADS 2023

RUPNIECIBAS_20_2_PUSGADS 2023

RUPNIECIBAS_20_1_PUSGADS 2023

RUPNIECIBAS_18_2_PUSGADS 2023

RUPNIECIBAS_18_1_PUSGADS 2023

RIGAS_71_2_PUSGADS 2023

RIGAS_71_1_PUSGADS 2023

RIGAS_64B_2_PUSGADS 2023

RIGAS_64B_1_PUSGADS 2023

RIGAS_59_2_PUSGADS 2023

RIGAS_59_1_PUSGADS 2023

RIGAS_58_2_PUSGADS 2023

RIGAS_58_1_PUSGADS 2023

RIGAS_49_2_PUSGADS 2023

RIGAS_49_1_PUSGADS 2023

RIGAS_46_2_PUSGADS 2023

RIGAS_46_1_PUSGADS 2023

RIGAS_45_2_PUSGADS 2023

RIGAS_45_1_PUSGADS 2023

RIGAS_44_2_PUSGADS 2023

RIGAS_44_1_PUSGADS 2023

RIGAS_40_2_PUSGADS 2023

RIGAS_40_1_PUSGADS 2023

RIGAS_25_2_PUSGADS 2023

RIGAS_25_1_PUSGADS 2023

RIGAS_22A_2_PUSGADS 2023

RIGAS_22A_1_PUSGADS 2023

RIGAS_19A_2_PUSGADS 2023

RIGAS_19A_1_PUSGADS 2023

RIGAS_19_2_PUSGADS 2023

RIGAS_19_1_PUSGADS 2023

RIGAS_17_2_PUSGADS 2023

RIGAS_17_1_PUSGADS 2023

RIGAS_14_2_PUSGADS 2023

RIGAS_14_1_PUSGADS 2023

RIGAS_11_2_PUSGADS 2023

RIGAS_11_1_PUSGADS 2023

RIGAS_9_2_PUSGADS 2023

RIGAS_9_1_PUSGADS 2023

PLUDONA_58_2_PUSGADS 2023

PLUDONA_58_1_PUSGADS 2023

PLUDONA_56_2_PUSGADS 2023

PLUDONA_56_1_PUSGADS 2023

PLUDONA_52_2_PUSGADS 2023

PLUDONA_52_1_PUSGADS 2023

PLUDONA_39_2_PUSGADS 2023

PLUDONA_39_1_PUSGADS 2023

PLUDONA_36.2_2_PUSGADS 2023

PLUDONA_36.2_1_PUSGADS 2023

PLUDONA_36.1_2_PUSGADS 2023

PLUDONA_36.1_1_PUSGADS 2023

PLUDONA_29_2_PUSGADS 2023

PLUDONA_29_1_PUSGADS 2023

PLUDONA_23_2_PUSGADS 2023

PLUDONA_23_1_PUSGADS 2023

PLUDONA_19_2_PUSGADS 2023

PLUDONA_19_1_PUSGADS 2023

PLUDONA_15_2_PUSGADS 2023

PLUDONA_15_1_PUSGADS 2023

PLUDONA_13_2_PUSGADS 2023

PLUDONA_13_1_PUSGADS 2023

PLAVU_6_2_PUSGADS 2023

PLAVU_6_1_PUSGADS 2023

PLAVU_4_2_PUSGADS 2023

PLAVU_4_1_PUSGADS 2023

PLAVU_2_2_PUSGADS 2023

PLAVU_2_1_PUSGADS 2023

PIONIERU_1_2_PUSGADS 2023

PIONIERU_1_1_PUSGADS 2023

PILSKALNA_51_2_PUSGADS 2023

PILSKALNA_51_1_PUSGADS 2023

PASTA_13_2_PUSGADS 2023

PASTA_13_1_PUSGADS 2023

PASTA_6_2_PUSGADS 2023

PASTA_6_1_PUSGADS 2023

PASTA_2_2_PUSGADS 2023

PASTA_2_1_PUSGADS 2023

OSU_24_2_PUSGADS 2023

OSU_24_1_PUSGADS 2023

MEMELES_11_2_PUSGADS 2023

MEMELES_11_1_PUSGADS 2023

KALNA_20_2_PUSGADS 2023

KALNA_20_1_PUSGADS 2023

KALNA_10_2_PUSGADS 2023

KALNA_10_1_PUSGADS 2023

KALEJU_32_2_PUSGADS 2023

KALEJU_32_1_PUSGADS 2023

KALEJU_22_2_PUSGADS 2023

KALEJU_22_1_PUSGADS 2023

KALEJU_12_2_PUSGADS 2023

KALEJU_12_1_PUSGADS 2023

KALEJU_1A_2_PUSGADS 2023

KALEJU_1A_1_PUSGADS 2023

KALEJU_1_2_PUSGADS 2023

KALEJU_1_1_PUSGADS 2023

ISLICI_2_PUSGADS 2023

ISLICI_1_PUSGADS 2023

DARZA_62_2_PUSGADS 2023

DARZA_62_1_PUSGADS 2023

DARZA_25_2_PUSGADS 2023

DARZA_25_1_PUSGADS 2023

DARZA_24_2_PUSGADS 2023

DARZA_24_1_PUSGADS 2023

DARZA_23_2_PUSGADS 2023

DARZA_23_1_PUSGADS 2023

DARZA_22.2_2_PUSGADS 2023

DARZA_22.2_1_PUSGADS 2023

DARZA_22.1_2_PUSGADS 2023

DARZA_22.1_1_PUSGADS 2023

DARZA_21_2_PUSGADS 2023

DARZA_21_1_PUSGADS 2023

DARZA_19_2_PUSGADS 2023

DARZA_19_1_PUSGADS 2023

DARZA_17_2_PUSGADS 2023

DARZA_17_1_PUSGADS 2023

DARZA_15_2_PUSGADS 2023

DARZA_15_1_PUSGADS 2023

DARZA_14_2_PUSGADS 2023

DARZA_14_1_PUSGADS 2023

DARZA_13_2_PUSGADS 2023

DARZA_13_1_PUSGADS 2023

DARZA_12_2_PUSGADS 2023

DARZA_12_1_PUSGADS 2023

DARZA_10_2_PUSGADS 2023

DARZA_10_1_PUSGADS 2023

DARZA_9_2_PUSGADS 2023

DARZA_9_1_PUSGADS 2023

DARZA_8_2_PUSGADS 2023

DARZA_8_1_PUSGADS 2023

DARZA_6_2_PUSGADS 2023

DARZA_6_1_PUSGADS 2023

DARZA_5_2_PUSGADS 2023

DARZA_5_1_PUSGADS 2023

DARZA_4_2_PUSGADS 2023

DARZA_4_1_PUSGADS 2023

CERINU_4_2_PUSGADS 2023

CERINU_4_1_PUSGADS 2023

CERINU_3_2_PUSGADS 2023

CERINU_3_1_PUSGADS 2023

CERINU_1_2_PUSGADS 2023

CERINU_1_1_PUSGADS 2023

CENTRS 16_2_PUSGADS 2023

CENTRS 16_1_PUSGADS 2023

CENTRS 15_2_PUSGADS 2023

CENTRS 15_1_PUSGADS 2023

BRIVIBAS_7_2_PUSGADS 202

3 BRIVIBAS_7_1_PUSGADS 2023

BRIVIBAS_3_2_PUSGADS 2023

BRIVIBAS_3_1_PUSGADS 2023

BIRZU_10_2_PUSGADS 2023

BIRZU_10_1_PUSGADS 2023

BIRZU_7_2_PUSGADS 2023

BIRZU_7_1_PUSGADS 2023

BIRZU_5_2_PUSGADS 2023

BIRZU_5_1_PUSGADS 2023

BERZKALNU_7_2_PUSGADS 2023

BERZKALNU_7_1_PUSGADS 2023

BAZNICAS_9.2_2_PUSGADS 2023

BAZNICAS_9.2_1_PUSGADS 2023

BAZNICAS_3_2_PUSGADS 2023

BAZNICAS_3_1_PUSGADS 2023

 

ZVIRGZDE UZKRĀJUMA BILANCE 2023

ZVIRGZDE BILANCE 2023

VIJAS UZKRĀJUMA BILANCE 2023

VIJAS BILANCE 2023

ŠALKAS UZKRĀJUMA BILANCE 2023

ŠALKAS BILANCE 2023

STACIJAS 9 UZKRĀJUMA BILANCE 2023

STACIJAS 9 BILANCE 2023

SPORTA 7 BILANCE 2023

SPORTA 7 UZKRĀJUMA BILANCE 2023

SPORTA 2 UZKRĀJUMA BILANCE 2023

SPORTA 2 BILANCE 2023

SKOLAS 1UZKRĀJUMA BILANCE 2023

SKOLAS 1 BILANCE 2023

SAULGRIEŽI 2 UZKRĀJUMA BILANCE 2023

SAULGRIEŽI 2 BILANCE 2023

SAULGRIEŽI 1 UZKRĀJUMA BILANCE 2023

SAULGRIEŽI 1 BILANCE 2023

RĪGAS 33 UZKRĀJUMA BILANCE 2023

RĪGAS 33 BILANCE 2023

RĪGAS 31A BILANCE 2023

RĪGAS 31 A UZKRĀJUMA BILANCE 2023

RĪGAS 31 UZKRĀJUMA BILANCE 2023

RĪGAS 31 BILANCE 2023

RĪGAS 29 A UZKRĀJUMA BILANCE 2023

RĪGAS 29 A BILANCE 2023

RĪGAS 27 UZKRĀJUMA BILANCE 2023

RĪGAS 27 A BILANCE 2023

RĪGAS 27 A UZKRĀJUMA BILANCE 2023

MAZREMPJI 4 UZKRĀJUMA BILANCE 2023

MAZREMPJI 4 BILANCE 2023

MAZREMPJI 2 UZKRĀJUMA BILANCE 2023

MAZREMPJI 2 BILANCE 2023

LEJAS DIRVEIKAS BILANCE 2023

LEJAS DIRVEIKAS UZKRĀJUMA BILANCE 2023

KALNA 20 UZKRĀJUMA BILANCE 2023

KALNA 20 BILANCE 2023

KALNA 18 UZKRĀJUMA BILANCE 2023

KALNA 18 BILANCE 2023

KALNA 15 UZKRĀJUMA BILANCE 2023

KALNA 15 BILANCE 2023

KALNA 15 A UZKRĀJUMA BILANCE 2023

KALNA 15 A BILANCE 2023

KALNA 14 UZKRĀJUMA BILANCE 2023

KALNA 14 BILANCE 2023

KALNA 13 UZKRĀJUMA BILANCE 2023

KALNA 13 BILANCE 2023

KALNA 11 UZKRĀJUMA BILANCE 2023

KALNA 11 BILANCE 2023

ĪRNIEKI UZKRĀJUMA BILANCE 2023

ĪRNIEKI 5 BILANCE 2023

DZELZCEĻA ĒKA 217 KM UZKRĀJUMA BILANCE 2023

DZELZCEĻA ĒKA 217 KM BILANCE 2023

DĪĶA 6 UZKRĀJUMA BILANCE 2023

DĪĶA 6 BILANCE 2023

CĪRUĻU 5 UZKRĀJUMA BILANCE 2023

CĪRUĻU 5 BILANCE 2023

CERIŅU 17 A BILANCE 2023

CERIŅU 13 UZKRĀJUMA BILANCE 2023

CERIŅU 13 BILANCE 2023

CERIŅU 11 UZKRĀJUMA BILANCE 2023

CERIŅU 11 BILANCE 2023

CERIŅU 9 UZKRĀJUMA BILANCE 2023

CERIŅU 9 BILANCE 2023

CERIŅU 9 A UZKRĀJUMA BILANCE 2023

CERIŅU 9 A BILANCE 2023

CERIŅU 5 UZKRĀJUMA BILANCE 2023

CERIŅU 5 BILANCE 2023


MISAS KŪDRA 12

MISAS KŪDRA 12 UZKRĀJUMA BILANCE 2023

MISAS KŪDRA 10

MISAS KŪDRA 10 UZKRĀJUMA BILANCE 2023

MISAS KŪDRA 9

MISAS KŪDRA 9 UZKRĀJUMA BILANCE 2023

MISAS KŪDRA 8

MISAS KŪDRA 8 UZKRĀJUMA BILANCE 2023

MISAS KŪDRA 7

MISAS KŪDRA 7 UZKRĀJUMA BILANCE 2023

MISAS KŪDRA 6

MISAS KŪDRA 5

MISAS KŪDRA 5 UZKRĀJUMA BILANCE 2023

MISAS KŪDRA 4

MISAS KŪDRA 4 UZKRĀJUMA BILANCE 2023

MISAS KŪDRA 3

MISAS KŪDRA 3 UZKRĀJUMA BILANCE 2023

MISAS KŪDRA 2

MISAS KŪDRA 1

MISAS KŪDRA 1 UZKRĀJUMA BILANCE 2023

STACIJAS 4 UZKRĀJUMA BILANCE 2023

MISAS KŪDRA STACIJAS 4

MISAS KŪDRA 14

MISAS KŪDRA 14 UZKRĀJUMA BILANCE 2023

MISAS KŪDRA 13

MISAS KŪDRA 13 UZKRĀJUMA BILANCE 2023