Par mums

Meklē palīdzību? Sazinies ar mums

BNKS

SIA “Bauskas novada komunālserviss” pamatdarbība ir ūdens piegāde un notekūdeņu pieņemšana no klientiem Bauskas pilsētas teritorijā.

Valdes reglaments
Sabiedrības nosaukums:
Bauskas novada komunālserviss, SIA
Sabiedrības juridiskais statuss:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģ. Nr. vieta un datums:
43603011586, Bauska 03.07.1998
Juridiskā adrese:
Biržu iela 8A, Bauska, Bauskas novads, LV – 3901
Pasta adrese:
Biržu iela 8A, Bauska, Bauskas novads, LV – 3901
Pamatdarbības veids:
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana
NACE kods:
NACE 36.00
Sabiedrības dalībnieki:
Bauskas novada dome 100%
Sabiedrības valde:
Valdes loceklis Dzintars Cāzers
Vīzija
Moderns un attīstīts uzņēmums, kurš nodrošina kvalitatīvus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus un ar kuru ir patīkami sadarboties un kurā cilvēki vēlas strādāt.
Misija
Nodrošināt atbilstošu Bauskas pilsētas un daļu Bauskas novada teritoriju ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni un atbilstošiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, kā arī uzturēt un attīstīt pakalpojuma sniegšanas infrastruktūru.
Vērtības
Profesionalitāte un attīstība. Godprātīga attieksme pret klientiem un savu darbu. Ieinteresētība sava darba gala rezultātā. Uzņēmuma pakalpojumu pieejamība un kvalitāte. Vides saglabāšana un dabas resursu optimāla izmantošana.

Stratēģiskie principi

Visās darbības jomās uzņēmums ievēro cilvēka pamattiesības, kas nostiprinātas LR Satversmē, likumos un Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos. Darba vide un procesi tiek veidoti tā, lai nepieļautu iespēju, ka tiktu aizskartas vai pārkāptas, ciktāl uzņēmums to spēj ietekmēt, SIA “Bauskas novada komunālserviss” darbinieku cilvēktiesības.

Uzņēmuma galvenā vērtība ir cilvēki.
Uzņēmuma kultūra, ētiskās vērtības ir izprastas un tiek ievērotas visos uzņēmuma līmeņos.
Uzņēmuma korporatīvās tradīcijas veidojas un attīstās, pamatojoties uz cilvēku vēlmēm un biznesa iespējām.
Cilvēkresursu vadībā tiek ievērota atklātība, godīgums un taisnīgums.
Vadības principi un darba veikšanai nepieciešamā informācija ir komunicēta līdz katram darbiniekam
Darbiniekiem tiek radīti vienlīdzīgi apstākļi un vienlīdzīgas attīstības iespējas piedalīties kopējo mērķu sasniegšanā.
Uzņēmums investē darbinieku attīstībā, paaugstinot darba efektivitāti, darbinieku produktivitāti un motivāciju, tādējādi veidojot pozitīvu uzņēmuma un darba devēja tēlu.
Darbinieki saņem atlīdzību pēc padarītā darba rezultātiem.
Darbinieku zināšanas ir uzņēmuma biznesa pamats un uzņēmums veicina zināšanu nodošanas kultūras attīstību.
Cilvēkresursu vadības procesu pamatā ir kompetenču pieeja.

Uzņēmuma atalgojuma politikas principi ir veidoti ar mērķi uzturēt motivējošu un konkurētspējīgu atalgojumu vienlaikus racionāli izmantojot finanšu resursus. Galvenie atalgojuma politikas pamatprincipi ir:

Uzņēmums investē darbinieku attīstībā, paaugstinot darba efektivitāti, darbinieku produktivitāti un motivāciju, tādējādi veidojot pozitīvu uzņēmuma un darba devēja tēlu
Darbinieku atalgojums ir atkarīgs no darbinieka kvalifikācijas, pieredzes, spējām, attieksmes un ieguldījuma uzņēmuma mērķu sasniegšanā.
Darbinieku individuālie mērķi/uzdevumi tiek sasaistīti ar uzņēmuma mērķiem
Darbinieku atalgojums tiek veidots un uzturēts tā, lai sabalansētu darbinieku atalgojumu ar atalgojuma līmeni darba tirgū.

Visās darbības jomās uzņēmums ievēro cilvēka pamattiesības, kas nostiprinātas LR Satversmē, likumos un Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos. Darba vide un procesi tiek veidoti tā, lai nepieļautu iespēju, ka tiktu aizskartas vai pārkāptas, ciktāl uzņēmums to spēj ietekmēt, SIA “Bauskas novada komunālserviss” darbinieku cilvēktiesības.

“Bauskas novada komunālserviss” ir atvērta sadarbībai ar profesionālajām izglītības iestādēm un līdzdarbojas dažādos projektos, kas saistīti ar jauniešu profesionālo izaugsmi.
Uzņēmuma vadība ir pārliecināta, ka tās pienākums ir radīt iespēju jauniešiem, kuri izvēlējušies studēt ar inženiertehniskajām zinātnēm saistītus studiju priekšmetus, iepazīties ar plaša profila uzņēmumu un tās darbības principiem.
Topošais speciālists ir potenciālais darbinieks, tāpēc, atbilstoši uzņēmuma iespējām un vajadzībām, nodrošina jauniešiem prakses vietas, organizē ekskursijas un īsteno citas sadarbības formas, sniedzot padziļinātu un profesionālu ieskatu uzņēmuma darbības procesos.