Projekti

Meklē palīdzību? Sazinies ar mums

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”

2024.gada 18.martā

Cien. Iecavas  iedzīvotāji!

SIA “SIA “Bauskas novada komunālserviss” informē, ka KF projektā Nr.5.3.1.0/17/I/016 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, 2.kārta” ietvaros ir izbūvēti centralizētie ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkli.

SIA “Bauskas novada komunālserviss” aicina iedzīvotājus pieslēgties izbūvētajiem centralizētās ūdensapgādes un/vai sadzīves kanalizācijas tīkliem.

Pieslēguma veikšanai, no īpašnieka puses nepieciešams:

  1. Pieprasīt un saņemt tehniskos noteikumus par pieslēguma izbūvi, aizpildot pieteikumu www.bis.gov.lv
  2. Vai pieprasīt un saņemt tehniskos noteikumus par pieslēgumu izbūvi atbilstoši 2022.gada 27.oktobra pieņemtajiem Bauskas novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 27 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Bauskas novadā’’ aizpildot 3. pielikumu. Pielikumu iespējams  nosūtīt uz info@bnks.lv vai iesniegt SIA “Bauskas novada komunālserviss” klientu apkalpošanas centrā.
  3. Veicot tīklu izbūvi, izpildīt tehnisko noteikumu prasības.
  4. Pēc tīklu izbūves noslēgt līgumu ar SIA “Bauskas novada komunālserviss” par ūdenssaimniecības pakalpojumu saņemšanu.

Rosinām izmantot iespēju pieteikties Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumam sadzīves  kanalizācijas tīkla izbūvei. Sīkāku informāciju par līdzfinansējuma iespējām skatīt Bauskas novada domes saistošajos noteikumos “Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”

Papildus informācija :

Tālr. 8889, e-pasts info@bnks.lv vai SIA “Bauskas novada komunālserviss” klientu apkalpošanas centros.


 

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1.pasākums “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”

Eiropas Reģionālā attīstības fonda „Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs”
Projekts Nr.1.2.1.1/18/A/006

Pētījums Nr.2.5 “Pētījums par elektroenerģijas patēriņa samazinošām tehnoloģijām notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs”

Pētījuma mērķis:

Iegūt zināšanas par tehnoloģijām (iekārtu, programmatūras un algoritmu kopums), kas izmantojamas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs (NAI) ar mērķi samazināt elektroenerģijas patēriņu. Izstrādāt vismaz vienu tehnoloģiju, tai skaitā sagatavot rekomendācijas tās lietošanai, un pārbaudīt iegūtās zināšanas strādājošās NAI, kur var uzlabot energoefektivitāti vismaz par 0,1 kWh/m3.