Energopārvaldība

Meklē palīdzību? Sazinies ar mums

SIA “Bauskas novada komunālserviss” ir ieviesis energopārvaldības sistēmu, lai komunālos pakalpojumus – ūdensapgāde un notekūdeņu savākšana un attīrīšana – sniegtu efektīvāk, ar mazāku patērēto energoresursu ietilpību.

SIA “Bauskas novada komunālserviss” apņemas izvirzīt sasniedzamus energopārvaldības mērķus un energosnieguma rādītājus, nodrošināt pietiekamu informācijas, darbinieku un materiālo resursu pieejamību, lai nodrošinātu energoefektivitātes pilnveidojumus nosprausto mērķu un uzdevumu sasniegšanai.

SIA “Bauskas novada komunālserviss” apņemas īstenot energoefektivitāti veicinošus pasākumus:

  • Izsludinot iepirkumus, iegādājoties jaunas tehnoloģiskās iekārtas, realizējot rekonstrukcijas un jaunos attīstības projektus, uzņēmums apņemas izvērtēt to energoefektivitāti kā vienu no būtiskajiem kritērijiem,
  • Uzskaitīt un analizēt energopatēriņu,
  • Pakāpeniski nomainīt novecojušas un neefektīvas iekārtas,
  • Izvērtēt ilgtermiņa risinājumus, veikt pētījumus, analizēt ieguvumus un ieguldījumus,
  • Nodrošinot personāla apmācību un pilnveides pasākumus, to skaitā personāla kompetences, prasmju, iemaņu un paradumu pilnveidošanu.

SIA “Bauskas novada komunālserviss” apņemas sekot un rīkoties atbilstoši likumdošanas prasībām.

SIA “Bauskas novada komunālserviss” apņemas veikt sistemātisku darbu Energopārvaldības sistēmas uzlabošanā, rezultātu kopsavilkumu atspoguļojot Energopārvaldības sistēmas vadības pārskatos.