Pašvaldības dzīvokļu īre

Meklē palīdzību? Sazinies ar mums

 • Bauskas novada pašvaldība ir pilnvarojusi SIA “Bauskas novada komunālserviss” apsaimniekot daļu pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu. Apsaimniekošana ietver:
  • īres līguma sagatavošanu, parakstīšanu;
  • dzīvokļa ierādīšanu, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu;
  • rēķinu izrakstīšanu, īres maksas un maksu par komunālajiem pakalpojumiem iekasēšanu, parādu piedziņu;
  • īres līguma ievērošanas kontroli, dzīvokļa apsekošanu izīrēšanas laikā;
  • kā arī īres līguma izbeigšanu, dzīvokļa atbrīvošanu.
 • Dzīvokļi tiek izīrēti, pamatojoties uz Bauskas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas lēmumiem
 • Bauskas novada pašvaldībai piederošie dzīvokļi tiek izīrēti likumā “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” noteiktajām personu grupām.

Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļu īres maksu no 2024.gada 1.jūlija nosaka 2023.gada 28.decembrī Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr.26 , “Par Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas un īres maksas noteikšanas kārtību”.

Īres maksa pakāpeniski tiek paaugstināta:

 • no 2024. gada 1. jūlija – 2.00 eiro/mmēnesī;
 • no 2025. gada 1. jūlija – 3.00 eiro/mmēnesī;
 • no 2026. gada 1. jūlija – 4.00 eiro/mmēnesī;
 • no 2027. gada 1. jūlija – 5.00 eiro/mmēnesī.

Atkarībā no dzīvokļa labiekārtotības līmeņa, īres maksai tiek piemēroti šādi koeficienti:

 • koeficients 1 – labiekārtotiem dzīvokļiem;
 • koeficients 0,75 – daļēji labiekārtotiem dzīvokļiem;
 • koeficients 0,5 – dzīvokļos bez ērtībām

Atkarībā no apdzīvotās vietas, īres maksai tiek piemēroti šādi koeficienti:

 • koeficients 1 – Bauskā un Iecavā;
 • koeficients 0,75 – Ceraukstē, Codē, Grenctālē, Mežotnē, Mūsā, Pilsrundālē, Rītausmās, Saulainē, Skaistkalnē, Uzvarā, Vecsaulē Vecumniekos;
 • koeficients 0,65 – Bārbelē, Kurmenē, Stelpē, Vallē, Misā, Piebalgās, Rosmē, Zālītē, Audrupos, Dzimtmisā, Zorģos, Svitenē, Bērstelē, Dāviņos, Ceplī, Garozā, Pācē, Ozolainē, Ērgļos.
 • koeficients 0,50 – pārējā Bauskas novada administratīvajā teritorijā.

Bauskas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisija, izskatot īrnieka rakstveida iesniegumu, īres maksai var piemērot šādas atlaides:

 • 30% – kvalificētiem speciālistiem (pirmajā gadā);
 • 50% – īrniekam, kura ģimenei ir piešķirts Goda ģimenes statuss;
 • 50% – atsevišķi dzīvojoša pensijas vecumu sasniegušai personai;
 • 50% – dzīvojamai telpai, kam noteikts sociālās dzīvojamās telpas statuss;
 • 80% – īrniekam, kurš ir iesniedzis izīrētā dzīvokļa atsavināšanas ierosinājumu.