Biežāk uzdotie jautājumi – pašvaldības dzīvokļu īre

Meklē palīdzību? Sazinies ar mums

Īres maksas noteikšana

 • Lēmumu par īres maksas paaugstināšanu pieņēma Bauskas novada dome 2023.gada 28.decembrī, izdodot Saistošos noteikumus Nr.26 “Par Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas un īres maksas noteikšanas kārtību”
 • Līdzšinējā īres maksa nesedza pieaugošās izmaksas dzīvokļu remontiem.
 • Ar līdzšinējo īres maksu tika kropļots īres tirgus, kur jau šobrīd īres maksa pārsniedz plānoto īres maksas pieaugumu
 • Zemā īres maksa radījuši sliktu mājokļu stāvokli
 • Izīrējot dzīvokļus par nesamērīgi zemu īres maksu, pašvaldību var apsūdzēt pašvaldības mantas izšķērdēšanā
 • Plānots, ka ievērojami samazināsies pašvaldībai piederošo dzīvokļu skaits, jo lielāko daļu dzīvokļus īrnieki izpirks, lai nebūtu jāmaksā lielā īres maksa
 • Nē! Īres maksas aprēķina pamatā ir sarežģīta formula, kurā bāzes maksai tiek piemērotas dažādas atlaides

Īres maksas aprēķins

 • Pamata (bāzes) īres maksa no šā gada 1.jūlija ir 2 eiro/m².
 • Ik gadu, 1.jūlijā šī pamata īres maksa tiks paaugstināta par 1 eiro, līdz 2027.gada 1jūlijā tā sasniegs 5 eiro/m²

Jā! Aprēķinot konkrēto īres maksu tiks piemēroti koeficienti:

 • Atkarībā no dzīvokļa labiekārtotības līmeņa
 • Atkarībā no pilsētas, ciema vai citas teritorijas, kur dzīvoklis atrodas
 • Par labiekārtotu dzīvokli īres maksas samazinājums piemērots netiek
 • Par daļēji labiekārtotu dzīvokli pamata īres maksai tiek piemērots koeficients 0,7
 • Par nelabiekārtotu dzīvokli pamata īres maksai tiek piemērots koeficients 0,5

Dzīvojamā telpa, kurā ir:

 • centralizēta siltumapgāde vai autonoma gāzes/elektrības apkure,
 • karstā ūdens apgāde (nodrošināta centralizēti vai pašvaldība individuāli),
 • centralizēta aukstā ūdens apgāde un kanalizācija,
 • vanna/duša,
 • tualete,
 • var būt arī centralizēta ūdens uzsildīšana,
 • gāzes plīts, u.c

Dzīvoklis, kurā ir:

 • krāsns apkure,
 • aukstais ūdens,
 • kanalizācija,
 • tualete (ar vai bez ūdens padeves), kas atrodas dzīvoklī vai dzīvojamā mājā

Tās ir dzīvoklis bez ērtībām:

 • krāsns apkure,
 • aukstais ūdens ārpus dzīvokļa
 • tualete pagalmā
 • Ja dzīvoklis atrodas Bauskas vai Iecavas pilsētās, šis koeficients piemērots netiek.
 • Ja dzīvoklis atrodas šādos ciemos: Ceraukstē, Codē, Grenctālē, Mežotnē, Mūsā, Pilsrundālē, Rītausmās, Saulainē, Skaistkalnē, Uzvarā, Vecsaulē, Vecumniekos, pamata īres maksai tiek piemērots koeficients 0,75
 • Ja dzīvoklis atrodas šādos ciemos: Bārbelē, Kurmenē, Stelpē, Vallē, Misā, Piebalgās, Rosmē, Zālītē, Audrupos, Dzimtmisā, Zorģos, Svitenē, Bērstelē, Dāviņos, Ceplī, Garozā, Pācē, Ozolainē, Ērgļos, pamata īres maksai tiek piemērots koeficients 0,65
 • Ja dzīvoklis neatrodas nevienā no iepriekš uzskaitītajām pilsētām vai ciemiem, pamata īres maksai tiek piemērots koeficients 0,5

Daži konkrēti piemēri:

 • Dzīvoklis ar platību – 45 m², ir labiekārtots, atrodas Bauskā.

Kopējā īres maksa = 2 eiro (bāzes maksa) x 45 m² (dzīvokļa platība) = 90 eiro/mēnesī. Ne atlaide par labiekārtotības līmeni, ne par atrašanās vietu netiek piemērota.

 • Dzīvoklis ar platību – 50 m², daļēji labiekārtots, atrodas Vecumniekos.

Kopējā īres maksa = 2 eiro (bāzes maksa) x 50 m² (dzīvokļa platība) x 0,75 (atrašanās vietas koeficients) x 0,7 (koeficients par daļēji labiekārtotu dzīvokli) =   52,50 eiro/mēnesī.

 • Dzīvoklis ar platību – 35 m², nelabiekārtots, atrodas Misā.

Kopējā īres maksa = 2 eiro (bāzes maksa) x 35 m² (dzīvokļa platība) x 0,65 (atrašanās vietas koeficients) x 0,5 (koeficients par nelabiekārtotu dzīvokli) =   22,75 eiro/mēnesī.

 • Dzīvoklis ar platību – 40 m², daļēji labiekārtots, atrodas Pastališķos.

Kopējā īres maksa = 2 eiro (bāzes maksa) x 40 m² (dzīvokļa platība) x 0,5 (atrašanās vietas koeficients) x 0,7 (koeficients par daļēji labiekārtotu dzīvokli) =   28 eiro/mēnesī.

 • Maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem (ūdens, kanalizācija, centralizētā apkure, atkritumi, individuālā un/vai koplietošanas elektrība u.c.
 • Mājas pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieku noteiktā kopīpašuma pārvaldīšanas maksa.
 • Nekustamā īpašuma nodoklis par dzīvokli

 • Koeficienti par dzīvokļa labiekārtotības līmeni un atrašanās vietu, ir piemērotas automātiski.
 • Tas nozīmē, ka Jums nosūtītajā paziņojumā, īres maksai jau ir piemēroti šie koeficienti.

Īres maksas atlaides

Īres maksai, papildus koeficientiem, tiek piemērotas arī šādas atlaides:

 • kvalificētiem speciālistiem (pirmajā gadā) – 30%
 • īrniekam, kura ģimenei ir piešķirts Goda ģimenes statuss – 50%
 • atsevišķi dzīvojoša pensijas vecumu sasniegušai personai – 50%
 • dzīvojamai telpai, kam noteikts sociālās dzīvojamās telpas statuss – 50%
 • īrniekam, kurš ir iesniedzis izīrētā dzīvokļa atsavināšanas ierosinājumu – 80%

Nē, atlaides tiks piemērotas individuāli, atbilstoši Bauskas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas lēmumam.

 • Lai saņemtu īres maksas atlaides, dzīvokļa īrniekam, uz kura vārda noslēgts īres līgums, ir jāvēršas Bauskas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijā ar lūgumu – piemērot kādu no atlaidēm.
 • Komisija pārbaudīs Jūsu atbilstību atlaides saņēmēja statusam, un ja viss būs kārtībā, tiks sagatavots Komisijas lēmums par atlaides piemērošanu, pamatojot uz ko, izīrētājs attiecīgi samazinās īres maksu.
 • Nē, atlaides nesummējas.
 • Ja īrnieka vai dzīvojamās telpas statuss atbilst vairākiem  kritērijiem, tiek piemērots lielākais īres maksas samazinājums

Dzīvokļa atsavināšana

 • Apzinoties, ka jaunā īres maksa ir ievērojami lielāka, nekā līdzšinējā, pašvaldība piedāvā īrniekiem tiem izīrētos dzīvokļus atsavināt, jeb izpirkt.
 • No brīža, kad Dzīvokļu komisija, atbilstoši Jūsu iesniegumam, būs lēmusi par Jums izīrētā dzīvokļa atsavināšanu (pārdošanu Jums), tiks piemērota atlaide 80% apmērā no īres maksas.

Ierosinājums adresējams Bauskas novada pašvaldībai un iesniedzams vai nu attiecīgajā apvienības pārvaldē, vai sūtot e-pastā – pasts@bauskasnovads.lv

 • Tiks atcelta piemērotā 80% atlaide, turklāt, par visu iepriekšējo periodu, kad atlaide bijusi piemērota.
 • Tas nozīmē, ka brīdī, kad Jūs atsaucat savu ierosinājumu atsavināt dzīvokli vai mēneša laikā pēc pašvaldības paziņojuma par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai, nepiekrītat dzīvokļa pirkšanai, Jūs automātiski kļūstat par parādnieku ar ievērojamu īres maksas parādu.

Ir 2 kritēriji, kad dzīvokli atsavināt nevarēs:

 • Ja dzīvoklis atrodas mājās, kurās pašvaldība ir lēmusi dzīvokļus neatsavināt. Tās ir mājas, kurās visi dzīvokļi pieder pašvaldībai, un tos plānots izīrēt likuma “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” ietvaros.
 • Atsavināt dzīvokli nevarēs tie īrnieki, kuriem būs īres vai komunālo maksājumu parāds. Pēc parāda nomaksas, dzīvokli varēs atsavināt.
 • To uzreiz nav iespējams pateikt.
 • Pēc atsavināšanas ierosinājuma saņemšanas no īrnieka, sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs noteiks dzīvokļa atsavināšanas cenu.
 • Visticamāk Bauskā un Iecavā šī cena varētu būs augstāka, nekā ciemos vai pārējā novada teritorijā.
 • Šo jautājumu labāk uzdot pašvaldībai, taču nav izslēgts, ka pašvaldība, nākot pretī īrniekiem, samaksu varētu sadalīt uz vairākiem gadiem.
 • Citās pašvaldībās šis termiņš ir līdz pat 5 gadiem.

Dzīvokļa īres līgums un tā termiņi

 • Nē! Šobrīd SIA “Bauskas novada komunālserviss” to darīt neplāno.
 • Ja tiks pieņemts lēmums esošos īres līgumus pārslēgt (pāratjaunot), par to īrnieki tiks informēti atsevišķi
 • Īres līgumi, kuri ir noslēgti līdz 2024.gada 1.janvārim un, kuriem nav norādīts līguma termiņš, ir spēkā līdz 2026.gada 31.decembrim.

Jā, tieši tā! 2026.gada 31.decembrī visi ar pašvaldību vai tās kapitālsabiedrībām noslēgtie beztermiņa dzīvokļu īres līgumi par dzīvojamo telpu īri zaudēs spēku

Ir vairāki varianti:

 • Iesniegt pašvaldībā ierosinājumu – atsavināt sev izīrēto dzīvokli.
 • Pirms 2026.gada 31.decembra lūgt pašvaldību slēgt jaunu īres līgumu par nākamo 3 gadu periodu. Par īres termiņa beigu tuvošanos īrnieki savlaicīgi tiks informēti.
 • Pēc īres līguma termiņa beigām atbrīvot dzīvokli un brīvajā tirgū