Papildu noteikumi paaugstināta riska objektiem

Meklē palīdzību? Sazinies ar mums

PAPILDU NOTEIKUMI
paaugstināta piesārņojuma riska objektiem
pie līguma par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu

Notekūdeņu novadīšanas papildu kontrole

1. Kanalizācijas pakalpojumu Lietotājiem jāievēro šādas prasības:
1.1. jāorganizē notekūdeņu nogulšņu droša glabāšana un to savlaicīga izvešana;
1.2. jānodrošina Lietotāja pārstāvja klātbūtni notekūdeņu paraugu ņemšanas laikā;
1.3.Notekūdeņu paraugu drīkst ņemt tikai Piegādātāja pārstāvja klātbūtnē.
2. Piegādātājs:
2.1. nosaka notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas) atbilstoši kanalizācijas tīklu shēmai, saskaņojot to ar kanalizācijas pakalpojumu Lietotāju.
2.2.nosaka notekūdeņu paraugu ņemšanas periodiskumu un kārtību atbilstoši analīžu nepieciešamībai un tehniskajām iespējām.
2.3.nosaka, kādas piesārņojošas vielas tiks noteiktas notekūdeņu ķīmiskajās analīzēs, izveidojot attiecīgu šo vielu sarakstu.
2.4.kontrolē Lietotāja novadāmo notekūdeņu piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas. Ja pakalpojumu sniedzējam rodas aizdomas, ka piesārņojošo vielu daudzums Lietotāja novadāmajos notekūdeņos pārsniedz atļauto normu, Piegādātājs analīžu veikšanai izsauc akreditētu laboratoriju. Lietotājs apmaksā Piegādātāja izsauktās akreditētās laboratorijas veiktās notekūdeņu ķīmiskās analīzes, ja tiek konstatēts pārkāpums.
3. Kanalizācijas pakalpojumu Lietotājs ir tiesīgs ņemt paralēlu notekūdeņu paraugu atbilstoši notekūdeņu ņemšanas metodikai un veikt analīzes neatkarīgā akreditētā laboratorijā.
Lietotājam ir pienākums pieaicināt Piegādātāja pārstāvi notekūdeņu parauga ņemšanai, kā arī iesniegt Piegādātājam veikto analīžu rezultātus.
4. Notekūdeņu analīžu rezultāti ir spēkā līdz nākamajai notekūdeņu pārbaudei, bet ne ilgāk kā 3 mēnešus.5. Piegādātājs veic atkārtotu notekūdeņu pārbaudi, pamatojoties uz kanalizācijas pakalpojumu Lietotāja iesniegumu, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:
5.1.likvidēti iemesli, kas rada palielinātu piesārņojošu vielu daudzumu notekūdeņos;
5.2.samaksāts par atkārtotas analīzes veikšanu;
5.3.papildus samaksāta maksa par virsnormas piesārņojumu.

Paaugstināta piesārņojuma riska objektiem pie līguma par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu