Ūdenssaimniecība – tiešie maksājumi

Meklē palīdzību? Sazinies ar mums

PAPILDUS NOTEIKUMI  LĪGUMAM
par tiešiem maksājumiem, sniedzot  ūdenssaimniecības pakalpojumus

  • Piegādātājs tiešos maksājumus nodrošina, saskaņā ar dzīvojamās mājas īpašnieku kopības lēmumu, pamatojoties uz Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.3panta pirmo daļu.
  • Vienlaicīgi ar tiešo maksājumu nodrošināšanu, Piegādātājs veic arī katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamās daļas aprēķināšanu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumiem – ūdenssaimniecības pakalpojumu.
  • Tiešie maksājumi ir papildu pakalpojums, par kuru Piegādātājs ir tiesīgs noteikt atsevišķu samaksu. Maksu šo pakalpojumu nosaka Piegādātājs, ņemot vērā paredzamos izdevumus šāda pakalpojuma sniegšanai.
  • Pakalpojums – “tiešie maksājumi” ietver:

→ informācijas par patērēto ūdeni apkopošanu un ievadīšanu klientu norēķinu sistēmā

→ ūdens patēriņa starpības sadali, atbilstoši mājas īpašnieku kopības lēmumam;

→ pakalpojuma rēķinu sagatavošanu un piegādi katram mājas īpašniekam tā izvēlētā veidā;

→ maksājumus iekasēšanu un reģistrēšanu klientu norēķinu sistēmā;

→ ūdens skaitītāju verifikācijas termiņus fiksēšanu klientu norēķinu sistēmā;

→ ūdens skaitītāju verifikācijas termiņu kontroli, un mājas īpašnieku informēšanu;

→ mājas īpašnieku informēšanu par sekām, ja savlaicīgi netiek veikta ūdens skaitītāju verifikācija;

→ izziņu par maksājumiem sagatavošana pēc dzīvokļa īpašnieka pieprasījuma;

→ paziņojumus par parāda esamību sagatavošana pēc dzīvokļa īpašnieka pieprasījuma;

→ prasības celšana tiesā pret dzīvokļa īpašnieku par maksājumu saistību neizpildi;

→ dzīvojamās mājas īpašnieku informēšana par atsevišķa dzīvojamās mājas īpašnieka saistību neizpildi, kas skar vai var skart citu dzīvojamās mājas īpašnieku intereses;

→ informācijas sniegšana par pakalpojumu, pēc dzīvojamās mājas īpašnieka pieprasījuma.

  • Pakalpojums – “tiešie maksājumi” neietver:

→ dzīvokļu īpašumos uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nolasīšanu;

→ dzīvokļu īpašumos uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju, kā arī to uzstādīšanas fizisku kontroli;

→ ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu vai verifikāciju dzīvokļu īpašumos;

→ dzīvokļu īpašumos uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju plombēšanu;

→ jebkādu pārbaužu veikšanu dzīvojamās mājas iekšpusē (tai skaitā – dzīvokļu īpašumos), izņemot komercuzskaites mēraparāta periodisku pārbaudi;

→ ūdens patēriņa starpību noskaidrošanu un/vai novēršanu;

→ jebkādu remontdarbu veikšanu dzīvojamās mājas iekšpusē;

→ dzīvokļos deklarēto vai faktiski dzīvojošo personu skaita kontroli.

  • Dzīvokļu īpašumos uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nolasīšanu un iesniegšanu Piegādātājam veic katra dzīvokļa īpašnieks vai valdītājs. Rādījumu nolasīšanas precizitāte – 3 cipari aiz komata (1/1000 daļa no m3).
  • Ja visos dzīvokļu īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji ir aprīkoti ar attālinātās nolasīšanas ierīcēm, kuru nolasīšanai tiek izmantota tā pati sistēma, kuru Piegādātājs izmanto komercuzskaites mēraparāta rādījumu attālinātai nolasīšanai, Piegādātājs vienojoties ar mājas īpašniekiem (pārvaldnieku) par atsevišķu maksu var veikt arī Dzīvokļu īpašumos uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu attālinātu nolasīšanu. Maksa šim pakalpojumam – atbilstoši cenrādim.
  • Ūdens patēriņš dzīvokļu īpašumos tiek veikts atbilstoši dzīvokļos uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem. Ja veidojas ūdens patēriņa starpība, tā tiek sadalīta saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu (norādīts līguma īpašajos noteikumos), vai, ja tāds nav pieņemts – proporcionāli ūdens patēriņam, kas fiksēts ar dzīvokļos uzstādītajiem ūdens patēriņam par beidzamo mēnesi.
  • Pakalpojumu rēķini tiek nosūtīti katram dzīvokļa īpašniekam, tā izvēlētajā veidā: uz e-pastu bez maksas; papīra formā uz dzīvokļa īpašuma adresi – par maksu, saskaņā ar cenrādi; klientu pašapkalpošanās portālos – bez maksas.
  • Visus iebildumus par ūdens patēriņa skaitītājiem, zudumiem, vai citiem jautājumiem, kas saistīti ar pakalpojumu mājas iekšpusē, un nav minēti šo noteikumu 4.punktā, adresēt mājas pārvaldniekam. Piegādātājs šo jautājumus neizskata un nerisina.
Ūdenssaimniecība – tiešie maksājumi