Pieteikums sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma slēgšanai

Meklē palīdzību? Sazinies ar mums

Līguma slēgšanas procedūras noteikumi

Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs sniegt Pakalpojumu Objektā līguma noslēgšanas procedūras laikā,  ja  pakalpojuma līguma slēdzējs apņemas  samaksāt par saņemto Pakalpojumu rēķinā norādītajā termiņā.

Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt līguma noslēgšanas procedūru, ja pakalpojuma līguma slēdzējs:

–          1 (viena) mēneša laikā no Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma nav iesniedzis pieprasītos dokumentus un informāciju atbilstoši prasībām;

–          1 (viena) mēneša laikā nav parakstījis Pakalpojumu sniedzēja sagatavoto Līgumu;

–          nav veicis vai nav vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi;

–          nav nodrošinājis, ka  ūdensapgādes vai kanalizācijas pievadu tehniskais stāvoklis atbilst ekspluatācijas prasībām.

Ja pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūra ir pārtraukta, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pakalpojuma līguma slēdzēja Objektam nekavējoties pārtraukt sniegt Pakalpojumu, ja tas saskaņā ar savstarpēju vienošanos tika nodrošināts jau līguma noslēgšanas procedūras laikā.

LV -

Rēķinu nosūtīšana pa pastu ir maksas pakalpojums (1 (viens) EUR par katru nosūtīto rēķinu)

LV -

Centralizētā ūdensapgāde

Ūdensapgāde no brīvkrāna

Centralizētā kanalizācija

Lietus notekūdeņu novadīšana centralizētajā kanalizācijā

m3 /mēnesī

Ja pakalpojuma līguma slēdzējs, pārņemot Objektu, nav pieaicinājis SIA “Bauskas novada komunālserviss” pārstāvi ūdens skaitītāja rādījuma fiksēšanai, norēķins sākas ar Pakalpojumu sniedzēja pēdējo Objektā reģistrēto ūdens skaitītāja rādījumu.

Ja “Jā”, tad tiek aizpildīts Pieteikums lietus notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

Ja Pieteikums lietus notekūdeņu novadīšanai netiek iesniegts līdz norādītajam termiņam, Pakalpojumu sniedzējs veic no Objekta novadāmo lietus notekūdeņu daudzuma aprēķinu pēc zemes gabala kopējās platības.

File name:

File size:

File name:

File size:

File name:

File size:

File name:

File size: