Ūdenssaimniecības līguma vispārējie nosacījumi

Meklē palīdzību? Sazinies ar mums

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI LĪGUMAM
par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu

I. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1. Piegādātājs apņemas nodrošināt Līguma par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Īpašo nosacījumu 3.punktā minētos ūdenssaimniecības pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojums) objektam, kas norādīts līguma īpašo nosacījumu 1.punktā (turpmāk – objekts), līdz piederības robežai. Piederības robeža ir ūdensapgādes tīkliem – zemes gabala robeža uz kura atrodas objekts, savukārt daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām – līdz mājas ārējai sienai, bet kanalizācijas tīkliem – zemes gabala robeža uz kura atrodas objekts, savukārt daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām – līdz pirmajai satekakai, skaitot no maģistrālo kanalizācijas tīklu pievada. Piederības robeža tiek fiksēta piederības robežu shēmā, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.
2. Pakalpojuma Lietotājs apņemas samaksāt Piegādātājam par ūdenssaimniecības pakalpojumu saskaņā ar Līgumā noteikto norēķinu kārtību

II. PIEGĀDĀTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
Piegādātājs apņemas:
3. Nodrošināt Pakalpojumu atbilstoši šā līguma noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, līdz atbildības robežai, kura ir norādīta 2.1.punktā minētajā aktā. Ūdenssaimniecības
pakalpojuma pārtraukšanas gadījumi ir īpaši atrunāti šajā Līgumā, kā arī šo pakalpojumu regulējošajos normatīvajos aktos
4. Izmantot un attīstīt pakalpojumu sniegšanā efektīvas, ekonomiskas un drošas tehnoloģijas, lai nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.
5. Vismaz vienu dienu iepriekš paziņot Lietotājam par plānotu ūdens padeves pārtraukumu, ja tā ilgst ilgāk par 8 stundām.
6. Veikt sniegto pakalpojumu uzskaiti, nodrošinot mēraparāta uzstādīšanu, laicīgu nomaiņu un verificēšanu pakalpojuma sniegšanas laikā.
Piegādātājam ir tiesības:
7. Pārtraukt pakalpojuma sniegšanu objektam, informējot Lietotāju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja pilnībā netiek veikti norēķini par saņemtajiem pakalpojumiem.
8. Reizi gadā, iepriekš saskaņojot ar Lietotāju, veikt uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju (turpmāk tekstā – mērierīču) pārbaudi, lai pārliecinātos par to atbilstību Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, faktisko rādījumu un plombas tehnisko stāvokli.

III. LIETOTĀJS APŅEMAS
9. Pienācīgi pildīt normatīvajos aktos noteiktos Lietotāja pienākumus, kā arī ievērot normatīvajos aktos noteiktās centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības.
10. Nodrošināt Pakalpojumu sniedzēja uzstādīto noslēgarmatūru, kā arī komercuzskaites mēraparāta un plombu saglabāšanu.
11. Nepieļaut cieto priekšmetu, būvniecības materiālu, tekstilizstrādājumu, smilts, taukvielu, pārtikas un ražošanas atkritumu novadīšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
12. Nodrošināt, ka centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadītie notekūdeņi atbilst normatīvajos aktos noteiktajam notekūdeņu sastāvam.
13. Nodrošināt Piegādātāja speciālistu piekļuvi mērierīcēm, atbilstoši šā līguma 8.punkta nosacījumiem.

IV. MAKSĀJUMI
14. Norēķini par objektam nodrošinātajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiek veikti, saskaņā ar tarifiem, kas ir apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu, bet līdz tam, ar Bauskas novada domes lēmumu.
15. Piegādātājam ir tiesības mainīt tarifus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Informācija par tarifu maiņu tiek publicēta Piegādātāja tīmekļa vietnē, ikmēneša pakalpojumu rēķinos, kā arī
Bauskas novada pašvaldības tīmekļa vietnē.

V. PAKALPOJUMU UZSKAITE UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
16. Piegādātā ūdens apjoms tiek noteikts atbilstoši objektos uzstādītājiem komercuzskaites mēraparāta rādījumiem.
17. Komercuzskaites mēraparāta sākotnējie rādījumi tiek fiksēti aktā par mēraparāta uzstādīšanu.
18. Lietotājs ik mēnesi, laika posmā no 25. līdz mēneša pēdējam datumam nolasa Komercuzskaites mēraparāta rādījumus un informē par tiem Piegādātāju. Informēšanas veidi norādīti Piegādātāja tīmekļa vietnē.
19. Ja Piegādātājs uz komercuzskaites mēraparāta ir uzstādījis attālinātās (distances) nolasīšanas iekārtu, tas par atsevišķu samaksu var veikt mēraparāta rādījumu nolasīšanu. Šajā gadījumā
Lietotājam nav pienākums nolasīt un iesniegt informāciju par rādījumiem. Informācija par to, kas veic komercuzskaites mēraparāta rādījumu nolasīšanu, fiksēta līguma īpašajos noteikumos.
20. Novadīto kanalizācijas notekūdeņu daudzums tiek aprēķināts atbilstoši patērētajam ūdens daudzumam, attiecībā 1:1. Ja daļa no Lietotājam piegādātā ūdens apjoma objektīvu iemeslu dēļ netiek novadīta kanalizācijā, lai veiktu kanalizācijas notekūdeņu uzskaiti, Lietotājs, saskaņojot ar Piegādātāju, uz kanalizācijas izvada par saviem līdzekļiem uzstāda, uztur un verificē plūsmas mērītāju. Šajā gadījumā novadītais kanalizācijas apjoms tiek aprēķināts atbilstoši plūsmas mērītāja rādījumiem.
21. Pakalpojumu rēķins tiek izrakstīts ik mēnesi līdz 15.datumam par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem. Rēķini tiek nosūtīt uz Lietotāja līguma īpašajos noteikumos norādīto e-pastu bez maksas. Ja Lietotājs nav norādījis e-pasta adresi, pakalpojumu rēķins tiek nosūtīts papīra formā uz Lietotāja deklarēto (juridisko) adresi, un par to tiek iekasēta papildus maksa, saskaņā ar cenrādi. Lietotājiem, kuri izmanto kādu no klientu pašapkalpošanās portāliem, pakalpojumu rēķini ir pieejami šajā portālā. Ja Lietotājs vēlas atteikties no kāda rēķina piegādes veida (e-pasts, vai pasts, tas par šo vēlmi rakstveidā informē Piegādātāju.
22. Pretenzijas par Piegādātāja izrakstīto rēķinu Lietotājs rakstveidā iesniedz Piegādātājam ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc rēķina izrakstīšanas dienas. Iesniegtā pretenzija neatbrīvo
Lietotāju no rēķina samaksas pienākuma pilnā apmērā rēķinā norādītajā termiņā. Pamatotas pretenzijas gadījumā Piegādātājs veic attiecīgu pārrēķinu un ietver to nākamā norēķinu perioda rēķinā.
23. Ja Piegādātājs ir pārtraucis Pakalpojumu sniegšanu pamatojoties uz Lietotāja lūgumu vai Lietotāja saistību neizpildes gadījumā, Piegādātājs Pakalpojumu pārtraukšanas un atjaunošanas izdevumus iekļauj attiecīgā norēķinu perioda rēķinā.
24. Objekta īpašnieka vai valdītāja maiņas gadījumā Lietotājs ir atbildīgs par norēķiniem līdz datumam, kurā fiksēts komercuzskaites mēraparāta rādījums, vai līdz citam bijušā un jaunā
Objekta īpašnieka vai valdītāja starpā saskaņotam datumam, ja tajā fiksētais rādījums nav pretrunā ar Piegādātāja aktā norādīto rādījumu.
25. Ja Lietotājs pēc Pakalpojumu tarifa maiņas savlaicīgi nesniedz informāciju par komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, piegādātā ūdens daudzums noteikts pēc ūdens vidējā patēriņa, savukārt maksa par pakalpojumu – atbilstoši jaunajam tarifam.
26. Pakalpojumu rēķinu samaksas termiņš ir mēneša 25.datums.
27. Samaksa par pakalpojumu veicama ar pārskaitījumu uz rēķinos norādītajiem bankas kontiem vai skaidrā naudā norēķinu punktos.
28. Gadījumos, kad savlaicīgi netiek sniegta informācija par mērierīču rādījumiem, ūdens patēriņš tiek aprēķināts, atbilstoši kārtībai kādā to paredz spēkā esošie normatīvie akti.
29. Gadījumos, ja objekts ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja un norēķini tiek veikti patstāvīgi ar katru dzīvokļa īpašnieku (turpmāk tekstā – Tiešie maksājumi), veidojoties starpībai starp objekta kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu, ieskaitot arī avārijās un remontā nopludināto ūdens daudzumu (turpmāk – ūdens patēriņa starpība), tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins, atbilstoši metodikai kādu noteikuši mājas īpašnieki, bet ja tādas nav – atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
30. Gadījumos, kad savlaicīgi netiek veikti norēķini par pakalpojumiem, Piegādātājs ir tiesīgs aprēķināt nokavējuma procentus. Nokavējuma procentu apmērs ir 0.1% dienā no aprēķinātās,
bet nesamaksātās parāda summas.
31. Gadījumos, kad netiek veikti norēķini par pakalpojumiem 3 mēnešus pēc kārtas, Piegādātājs bez atsevišķa brīdinājuma ir tiesīgs:
– pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;
– nosūtīt informāciju par parādnieku AS “Kredītinformācijas birojs”;
– nodot parāda piedziņu ārpustiesas parādu piedziņas kompānijai, ieskaitot visus parāda piedziņas procesam nepieciešamos personas datus;
– uzsākt parāda piedziņas procesu, sniedzot prasības pieteikumu tiesā.
32. Gadījumos, kad ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieku kopības lēmumu, ar Piegādātāju tiek veikti Tiešie maksājumi, Piegādātājs katram dzīvokļa īpašniekam ik mēnesi aprēķina maksu par tiešajiem norēķiniem atbilstoši apstiprinātajam cenrādim, kas publicēts Piegādātāja tīmekļa vietnē. Šis nosacījums neattiecas uz norēķiniem ar individuālo dzīvojamo māju īpašniekiem.

VI. LĪGUMA GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN ATCELŠANAS KĀRTĪBA
33. Visiem šī līguma grozījumiem un papildinājumiem ir juridisks spēks tikai tādā gadījumā, ja tie izdarīti rakstveidā un tos parakstījuši abi Līgumslēdzēji. Šādā veidā noformēti, tie kļūst par šī līguma pielikumiem un tā neatņemamām sastāvdaļām.

VII. LĪGUMSLĒDZĒJU ATBILDĪBA, ZAUDĒJUMU ATLĪDZĪBA UN STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
34. Līgumslēdzēji apņemas izpildīt šajā līgumā paredzētās saistības.
35. Ja kādam no Līgumslēdzējiem radušies zaudējumi tāpēc, ka otrs nepilda savas saistības, vainīgais atlīdzina otram šā līguma izpildes gaitā radušos un ar šo līgumu saistītos zaudējumus. Par saistību pārkāpumiem, kā arī par otram nodarītajiem zaudējumiem Līgumslēdzēji ir savstarpēji materiāli atbildīgi saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
36. Līgumslēdzēji apņemas visas savstarpēji radušās domstarpības risināt abpusējas vienošanās ceļā, bet gadījumā, ja tas nav izdarāms, strīds jānodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesu
instancēs.
37. Ja šis līgums tiek izbeigts kāda Līgumslēdzēja vainas dēļ, tad tas atlīdzina otram Līgumslēdzējam visus ar šādu līguma atcelšanu radušos zaudējumus.

VIII. PRIVĀTUMA ATRUNA
38. Šī līguma darbības gaitā Piegādātājs no Pakalpojuma lietotāja iegūst personas datus (turpmāk – Dati) un veic to apstrādi. Dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu
indivīdu. Piegādātājs veic atbilstošus pasākumus, lai Dati vienmēr būtu drošībā un šo datu izmantošana notiktu vienīgi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Personas datu kategorijas Nolūks un juridiskais pamats
Vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, maksājumu informācija (konts, veiktie maksājumi u.c). Līgumā noslēgšana, uzņemto saistību izpilde, kā arī maksājumu administrēšana, parāda piedziņa
Dati, kas attiecas uz personas saņemto pakalpojumu, piemēram, patērētā ūdens daudzums, ūdensskaitītāja stāvoklis un rādījumi. Līgumā noslēgšana, uzņemto saistību izpilde, kā arī maksājumu administrēšana.
Personas īpašuma tiesības apliecinoši dati. Līguma noslēgšana un tajā uzņemto saistību izpilde.

 

39. Piegādātājs apstrādā Datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
– spēkā ir līgums;
– Dati ir nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie tika saņemti;
– kamēr Piegādātājam pastāv juridisks pienākums Datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu, izrakstītie rēķini glabājami 5 gadus);
– ir spēkā Pakalpojuma lietotāja piekrišana attiecīgai Datu apstrādei.
Pēc tam kad izbeidzas šajā punktā minētie apstākļi, attiecīgie personas dati tiek dzēsti.
40. Datu saņēmēju kategorijas – Piegādātājs un tā darbinieki, atsevišķos gadījumos dati var tikt nodoti likumā paredzētām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, likumā noteiktā kārtībā
un apjomā.
41. Pakalpojuma lietotājam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt Datu dzēšanu vai labošanu, kā arī iebilst pret apstrādi, iesniegt sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

IX. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
42. Visos šajā līgumā neparedzētajos gadījumos Līgumslēdzēji vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
43. Līgumslēdzēji iepazinušies ar līguma par Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Īpašajiem nosacījumiem, kā arī pārējiem līguma noteikumiem, kas attiecināti uz šo līgumu, piekrīt visiem to noteikumiem un apstiprina tos, parakstot līguma Īpašos nosacījumus.
44. Ja līguma Īpašie nosacījumi tiek parakstīti papīra formā, tie tiek sagatavoti divos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru saņem Piegādātājs, bet otru – Lietotājs. Abiem šā dokumenta eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
45. Ja līguma Īpašie nosacījumi tiek parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, līguma juridisko spēku regulē normatīvie akti

Vispārīgie noteikumi līgumam par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu