DKS reģistrēšana, uzraudzība

Meklē palīdzību? Sazinies ar mums

Latvijas iedzīvotāju izmantotās decentralizētās kanalizācijas sistēmas – izsmeļamo bedru, septiķu – tehniskais stāvoklis un ekspluatācija ir ļoti atšķirīga, un līdz šim valstī netika apkopota informācija par DKS, to veidiem un lietotāju skaitu, kas ļautu atbildīgajām institūcijām izveidot kopainu par situāciju valstī. No 2022. gada vairs nav pieļaujama decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācija, kas izraisa vides piesārņojumu ar neattīrītiem vai daļēji attīrītiem notekūdeņiem.

DKS reģistrēšanas un uzraudzības mērķis – aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

Ir jāreģistrē šādas DKS:

 • Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;
 • Septiķus;
 • Notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi (turpmāk – notekūdeņi un nosēdumi).

Kas atrodas šādu Bauskas novada ciemu administratīvajās teritorijās:

 • Bauskas pilsēta
 • Iecavas pilsēta
 • Ādžūni, Īslīces pagasts
 • Bārbele, Bārbeles pagasts
 • Beibeži, Vecumnieku pagasts
 • Bērstele, Viesturu pagasts
 • Bērzi, Īslīces pagasts
 • Ceraukste, Ceraukstes pagasts
 • Code, Codes pagasts
 • Dāviņi, Dāviņu pagasts
 • Ērgļi, Brunavas pagasts
 • Garoza, Mežotnes pagasts
 • Glāznieki, Mežotnes pagasts
 • Grenctāle, Brunavas pagasts
 • Iecava, Iecavas pagasts
 • Jumprava, Mežotnes pagasts
 • Kurmene, Kurmenes pagasts
 • Kūdra, Vecsaules pagasts
 • Lambārte, Dāviņu pagasts
 • Mežotne, Mežotnes pagasts
 • Misa, Vecumnieku pagasts
 • Mūsa, Ceraukstes pagasts
 • Mūsa, Uzvaras pagasts
 • Ozolaine, Vecsaules pagasts
 • Pastališki, Īslīces pagasts
 • Pāce, Uzvaras pagasts
 • Pilsrundāle, Rundāles pagasts
 • Rītausmas, Īslīces pagasts
 • Saulaine, Rundāles pagasts
 • Skaistkalne, Skaistkalnes pagasts
 • Stelpe, Stelpes pagasts
 • Svitene, Svitenes pagasts
 • Taurkalne, Valles pagasts
 • Uzvara, Uzvaras pagasts
 • Valle, Valles pagasts
 • Vecsaule, Vecsaules pagasts
 • Vecumnieki, Vecumnieku pagasts
 • Viesturi, Viesturu pagasts

DKS reģistru uztur un reģistrēšanu veic SIA “Bauskas novada komunālserviss”

Lai reģistrētu DKS, nepieciešams aizpildīt Reģistrācijas apliecinājuma veidlapu

Saņemt reģistrācijas apliecinājuma veidlapas, kā arī tās iesniegt Jūs varat:

 • klātienē jebkurā konsultāciju punktā (Bauskā, Iecavā, Pilsrundālē vai Vecumniekos);
 • lejuplādēt iesniegumu BNKS tīmekļa vietnē bnks.lv: Reģistrācijas apliecinājuma veidlapa un iesniegt to jebkurā konsultāciju punktā vai nosūtīt uz e-pastu: info@bnks.lv
 • aizpildot reģistrācijas apliecinājumu tiešsaistē BNKS tīmekļa vietnē bnks.lv, sadaļā Iesniegumu formas.

DKS ir jāreģistrē (jāiesniedz reģistrācijas apliecinājums) līdz 2024.gada 1.septembrim

Mēneša laikā pēc DKS reģistrācijas apliecinājuma saņemšanas Jūs pa pastu vai elektroniski saņemsiet paziņojumu par reģistrāciju, norādot reģistrācijas numuru un datumu, kurā reģistrā Jūsu DKS ir iekļauta.

SIA “Bauskas novada komunālserviss” veic arī DKS kontroli un uzraudzību. Tās ietvaros SIA “Bauskas novada komunālserviss” ir tiesības:

 • pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu attaisnojuma dokumenta esamību;
 • saskaņojot ar īpašnieku vai valdītāju, piekļūt sistēmai, tās tehniskā nodrošinājuma un apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontrolei;
 • pārbaudīt sistēmu reģistrā ietvertās informācija atbilstību, nepieciešamības gadījumā, nodrošinot tās precizēšanu, balstoties uz veiktās pārbaudes rezultātiem;
 • pieprasīt atskaites par izvesto notekūdeņu apjomu no sistēmu reģistrā iekļautajiem asenizatoriem.

Rodoties šaubām par DKS apsaimniekošanas prasību ievērošanu un tās atbilstību normatīvo aktu regulējumam, SIA “Bauskas novada komunālserviss” ir tiesības rakstiski pieprasīt DKS īpašniekam:

 • nodrošināt piekļuvi DKS, tās darbības pārbaudei;
 • veikt DKS ārpuskārtas tehnisko apkopi pie atbilstoša komersanta, un iesniegt apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās turpmākai ekspluatācijai;
 • veikt sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzes (maksu par analīžu veikšanu sedz BNKS vai DKS īpašnieks, atkarībā no analīžu rezultātiem)

Ja Jūsu īpašumā ir izbūvētas un DKS reģistrā reģistrētas rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, Jūsu pienākums ir mēneša laikā pēc kārtējās vai ārpuskārtas apkopes, iesniegt  SIA “Bauskas novada komunālserviss” darījumu apliecinoša dokumenta kopiju par minēto notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tehnisko apkopi.